สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 58/40)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584311001จันทราลักษณ์ ถ้ำน้อยJuntralak Thamnoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2584311002ปฏิภาณ โตรอดPatiphan Torot ไม่ผ่าน
3584311003ปริญญา ฟุ้งขจรParinya Fungkajon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4584311004เพ็ญพรรณ เพ็งพินPenpan Pengpin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5584311005ปิยังกูร บุญนพPiyangkoon Boonnop เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6584311006พรเทพ พุทธาPorntep Putta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7584311007ภัทรวิทย์ เธียรประยูรPattarawit Tianprayon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8584311008มีนา ไพรสันต์Meena Praisan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9584311009วันวาด ปานศิริWanwad Pansiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10584311010วาสนา ขาวขำWassana Kawkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11584311011วีราวัฒน์ เดชเดชะสุนันท์Weerawat Daddaychasunun ไม่ผ่าน
12584311012สกุลรัตน์ อัตโสภณวัฒนาSakunrat Atsophonwatthana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13584311013สุรีรัตน์ อึ่งทองSureerat Ouengthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14584311014สุจิตา แสงประทุมSujita Saengrathum สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
15584311015สุชาดา อินทร์บาSuchada Inba เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16584311016จินต์จุฑา มากสุริวงศ์Jinjuta Magsuriwong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17584311017พรพิมล แตงอ่อนPornphimon Taengon ไม่ผ่าน
18584311018กมลรัตน์ ทรัพย์พิพัฒนาKamonrat Subpipattana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19584311019อรนุช ลาภสารOranut Larpsan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20584311020เจนจิรา ทัศน์แก้วJenjira Tudkaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21584311021ณัฐพล วิชาชาญNatthapon Wichachan ไม่ผ่าน
22584311022ธัญพร ธรรมสาลีThanyaporn Thammasari ไม่ผ่าน
23584311023มนฑิตา ศรีเหราMonthita Srihera ไม่ผ่าน
24584311024วันเพ็ญ อ่อนดีWanpen Orndee ไม่ผ่าน
25584311025เอสเตอร์ อาภรณ์อักษรกิจEster Arpornaksonkit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26584311026จิราวรรณ ภูฆังJirawan Phukang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27584311027กาญจนา ดิเรกสุขKanjana Direksuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28584311028สมฤทัย จันนุ่มSomruethai Jannun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29584311029วัลภา โก๊ะเจริญWanlapa Kojaroen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30584311030กรรณิกา นาคอิ่มKannika Nakim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31584311031สุพิชชา ใจสอาดSupitcha Jaisaard สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32584311032จิตรานุช แก้วบัวดี ไม่ผ่าน
33584311033พรสุดา ปรากฎPornsuda Prakot ไม่ผ่าน
34584311034กิติศักดิ์ พุ่มบุญทริกKitisak Poomboontarik เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35584311035อนุชา คนบุญAnucha Khonboon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36584311036ณัฐพร เอี่ยมศรีเพ็ชรNuttapron Aiamsriphet สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37584311037ดุษฎี มั่นประเสริฐDusadee Munprasrert ไม่ผ่าน
38584311038พิชชาพร สุขอยู่Pichaporn Sukyoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39584311039ธนาคม คงทองThanakom Kongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40584311040วันทนา หนองขามทองWantana Nongkamthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41584311041นวภรณ์ คุ่ยกลิ่น ไม่ผ่าน
42584311042สุลิตา อุ่นทานนท์Sulita Aunthanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43584311043ภควัต สว่างศรี ไม่ผ่าน
44584311044ชลธิชา บุญประเสริฐChonthicha Bunprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45584311045ภัทราพร ชิดหนูPattaraporn Chidnhu ไม่ผ่าน
46584311046ปรียนันท์ วีรวุฒิชาญสิน ไม่ผ่าน
47584311047นภาพร แก้วสังข์Napaporn Kaewsung ไม่ผ่าน
48584311048กนกวรรณ ช่างทุ่งใหญ่Kanokwan Changthungyai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49584311049พัทธนันท์ แจ้งประเสริฐ ไม่ผ่าน
50584311050จุฑารัตน์ แฝงเพ็ชร ไม่ผ่าน
51584311051รัตติกาล ประทุมถมRattikarn Pratoomthom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52584311052ธันย์ชนก อ่ำทองThunchanok Amthong ไม่ผ่าน
53584311053ขวัญฤดี ตรีเข้มKwanrudee Thereekem ไม่ผ่าน
54584311054ศรสวรรค์ หงษ์ทองSornsawan Hongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55584311055เบญจรัตน์ สินกั่วBenjarat Sinkua สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
56584311056พันธิตรา สุวรรณประเสริฐPantitra Suwanprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57584311057วิกรม ปฐมทัศน์Wikrom Pathomtus ไม่ผ่าน
58584311058อรทัย คุ่ยจาดOrathai Khuijad ไม่ผ่าน
59584311059ณรังษี บุณยายนNarangsee Bunyayon ไม่ผ่าน
60584311060สุพัชญา มาเจริญSupatchaya Macharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
61584311061อติชาต พิณรัตน์Atichat Phinrat ไม่ผ่าน
62584311062นิรชา ลาภมูลNiracha Lapmul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63584311063ชื่นจิตร แซ่แต้Cheunjit Saeta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64584311064พูนลาภ เกษรจันทร์Poonlarp Kesonchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)