สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 58/64)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584469001กนกพร สระทองจีนKanokporn Srathongjeen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2584469002กาญจนะ ปานนิลKanchana Pannin ไม่ผ่าน
3584469003กิตติ โชควนากุลKitti Chokwanakul ไม่ผ่าน
4584469004กาญจนา ศรสั่งอาจ ไม่ผ่าน
5584469005เกษมณี สิงห์จันทร์Gatmanee Singjun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6584469006ขวัญเรือน เมียดประโคนKhanruean Miadprakhon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7584469007จักรพันธุ์ จุมพรมJakkaphan Jumprom ไม่ผ่าน
8584469008จิราวรรณ ภูฆัง ไม่ผ่าน
9584469009จุฑารัตน์ อินทนิลJutharat Inthanin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10584469010เจนจิรา เจริญผลJenjira Jaroenphon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11584469011ชนากานต์ เภาวงษ์Chanakan Paowong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12584469012จิรนันท์ นิลห้อย ไม่ผ่าน
13584469013ปาณิษา ปิยะพันธ์Panisa Piyapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14584469014ณัฐวดี ภูผาNatthawadi Phupha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15584469015ถิรดา เชียงสินThirada Chiangsin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16584469016ธนบดี จันทร์จำรัสศรีTanabodee Janjamratsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17584469017ชนธัญ ธรรมปาลกุลChonnatan Tammapankul สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18584469018ชัยวัฒน์ ศรีโยนาChaiyawat Sriyona สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19584469019บุญสิตา ตรีแดงน้อยBoonsita Treedangnoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20584469020ชัยสิทธิ์ คนอยู่Chaiyasit Kongyoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21584469021ปาจรีย์ แสงหงษ์Pajaree Saenghong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22584469022ณฐพร ท้วมชาวเพชรNathaporn Tuamchawphet ไม่ผ่าน
23584469023พรรณนิภา แดงมาศPannjpa Danemas เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24584469024ภานุชนารถ พยัญตาPanutchanat Payanta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25584469025ณัฐขนิษฐา ศรีวงษาNatkhanittha Sriwongsa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26584469026มัทณา แสงทองMattana Sangtong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27584469027รัชชานนท์ แย้มบุญไทรRatchanon Yambunsai ไม่ผ่าน
28584469028ทัยอารีย์ ศรีธรรมมาThaiarree Sritamma ไม่ผ่าน
29584469029ศิริวรรณ ผังคีSiriwan Phungkee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30584469030ธนพล สัจสุวรรณ์Thanaphon Sujsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31584469031สุนันทา พลายระหารSunanta Phlairahan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32584469032สุภาวดี มีทรัพย์มั่นSupawadee Meesapman เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33584469033ธนพล เห็นสว่างThanapol Hensawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34584469034กชกร บุญจูงKotchkorn Boonjung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35584469035นวรัตน์ เกษสุวรรณ์Nawarat Ketsuwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36584469036นิรชา แล่กูดNiracha Lakud สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37584469037กันต์กวี บรรยงคิด ไม่ผ่าน
38584469038ณฐินี แดงใจNathinee Dangjai ไม่ผ่าน
39584469039นุติ เจียมเจิมNuti Jeamjerm ไม่ผ่าน
40584469040สุภาภรณ์ งามจินดาสกุลSuphaphorn Ngamjindasakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41584469041อาทิวราห์ แก้วคำArthiwara Kaewkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42584469042ณัฐพร เลารุจิราลัยNuttaporn Laorujiralai ไม่ผ่าน
43584469043พรพิมล พันธุ์ตุลPornpimon Pantul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44584469044พัชรภรณ์ บัวผัดPatcharaporn Buapad เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45584469045น้ำหวาน ภู่ทองNumwan Poothong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46584469046วิภาวี มุนินทร์สาครWipavee Muninsakorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47584469047ศจิกา บุญชม้อยSajika Boonchamoy เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48584469048ศิริพร ท่างามSiriporn Thangam ไม่ผ่าน
49584469049กาญจนา บุตรน้ำเพชรKanchana Butnamphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50584469050สิริมา มากชุมโคSirima Makchumkho เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51584469051สุทธินันท์ ศาสตร์เวชSuttinan Sadwed เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52584469052สุธิตา จันทร์สนธิSuthita Chansonti เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53584469053สุมิษา นางามSumisa Nangam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54584469054อมรเทพ ขุนแสนAmornthep Khunsan ไม่ผ่าน
55584469055อมรรัตน์ โกรธาAmonrat Grota เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56584469056สุทธนุช สีงามSuttanuch Seengam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57584469057ธิติมา สงล่า ไม่ผ่าน
58584469058ณัฐดา แก้วกัลยาNttada Kaewkunlaya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59584469059สุนทรี มีถาวรSoontaree Meethaworn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60584469060นวพล ใหญ่เสรีNawaphon Yisaree ไม่ผ่าน
61584469061กรีเมศร์ สว่างวงษ์Kreemast Swangvong ไม่ผ่าน
62584469062จนิษตา นิลดีJanitta Nildee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63584469063ชุติกาญจน์ ไกรสาChutikarn Kraisa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)