สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 58/77)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1584418006กรกนก วงศ์ไพบูลย์สุข ไม่ผ่าน
25844180106ปฏิพัทธ์ ฐานธรรมสกุลPatiphat Thanthamsakun ไม่ผ่าน
35844180108ปฐมพร รัตนมธุวงศ์ ไม่ผ่าน
45844180111ปริญญา ยอดแก้วParinya Yodkaew ไม่ผ่าน
55844180143รัชตะ โชติรังสรรค์Ratchata Chotirangsun ไม่ผ่าน
65844180164ณัฏฐา ทองพุกNattha Thongphuk สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7584418018กมลวรรณ วงษ์สวาทKamonwan Wongsawat ไม่ผ่าน
85844180184สาวิตรี นิยมสุขSawitee Niyomsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
95844180209อภิญญา เปรมประเสริฐApinya Pramprasert ไม่ผ่าน
10584418022จักรพันธ์ นาคประสูตรJakaphun Nakprasoot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
115844180237นันธวัฒน์ วงศ์พานิชNantawat Wongpanit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
125844180245ปฐมพร สามงามยา ไม่ผ่าน
135844180248ปริฉัตร เริ่มเสริมสุขParichat Roemsoemsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
145844180251ปัทมาวรรณ ศรีระวงศ์Pattamawan Srirawong ไม่ผ่าน
155844180272ภัทระ สัมพันพ่วงPattara Sampanpuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
165844180273ภัสส์ธีมา เรืองนทีกิจPhatthima Rueangnathikit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
175844180296วรัญญา นะราวงษ์Waranya Narawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
185844180299วรายุทธ นักคุ่ย ไม่ผ่าน
195844180302วริษา ชาดำWarisa Chadum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
205844180303วโรชา บัวจันทร์Warocha Buachan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
215844180305วิทยา ตันบริภัณฑ์Witthaya Tanboriphan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
225844180307วิมลศิริ เจริญพันธ์Wimnorisi Jaroenpan ไม่ผ่าน
235844180315ศุภกิตติ์ วงศ์สากุลSupakit Wongsakoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
245844180318สมรภูมิ ทองเอียงSamorraphoom Thongaieng ไม่ผ่าน
25584418033เฉลิมชัย สุขกิจChaloamchai Sukkit ไม่ผ่าน
265844180331สิริพร แสนแสบSiriporn Saensaeb ไม่ผ่าน
275844180333สิริยากรณ์ พรมเสนาSiriyakorn Promsena สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
285844180337เขษมฤษฏ์ กังวลKasemrit Kangwol ไม่ผ่าน
295844180340วรรณวัฒน์ ศรีสุวรรณWannawat Srisuwan ไม่ผ่าน
305844180353เสาวลักษณ์ พงษ์สุทัศน์Saowalak Pongsuthat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
315844180360อภิญญา เชียงกาApinya Chiangka เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
325844180370อัษฎาวุธ เทพรักษาAtsadawut Tepraksa ไม่ผ่าน
335844180385เอกสิทธิ์ เหลนปกAekkasit Lenpok สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
345844180391ธัญญาภรณ์ ขำดีThanyaphon Khamdi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
355844180401ณัฐพร ตั้งใจNattaporn Tangjai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
365844180402ณัฐธนกันย์ เรืองบุบผาNatthanakan Rueangbuppha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
375844180415ปานรวี จอมรุ่งเสรีPanrawee Chomrongseree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
385844180421ณัฐภัทร เจริญทรัพย์ ไม่ผ่าน
395844180422รุ่งทิพย์ โกสถาRungthip Gosatha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
405844180423จุฑารัตน์ ยะนิลJutarat Yanin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
415844180424ธัญญารัตน์ เงินโสภาThanyarat Ngoensopha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
425844180425โสภา มึกสันเทียะSopha Mueksanthia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
435844180426ฐิติวัฒน์ ตันตระกูลTitiwat Tantarkoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
445844180427วันชัย สุดชารมย์Wanchai Sutcharom ไม่ผ่าน
455844180429สุริยา จีนจันทร์Suriya Jeenjan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
465844180431กมลพรรณ พันหนองบัวKamolpan Pannongbua เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
475844180433ณัฐศักดิ์ ปุกเนยNattasak Pookneay ไม่ผ่าน
485844180434ฤดี สระทองหนRuedee Srathonghon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
495844180445จิรพงษ์ แซ่ลิ้มJirapong Saelim ไม่ผ่าน
505844180448วศิน คงควรWasin Kongkuan ไม่ผ่าน
515844180455วรรณฤดี อ่วมเสือWanrudi Uamsua สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
525844180458ภูษิต โม่มาลา ไม่ผ่าน
535844180461ธนพล สายสวาทThanapol Saysawat ไม่ผ่าน
545844180462ชาคริต แซ่ตันChachrit Seaton เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
555844180466ชนะพงศ์พันธ์ ลอยสูงวงษ์Chanapongpan Loisungwong ไม่ผ่าน
565844180469กัมพล คล้ายลีKampol Klailee ไม่ผ่าน
575844180470เก้า เนตรกอบเกื้อKaw Netkopkuea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
585844180489ฐากร บัวศรีThakron Buasri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
595844180490รังสรรค์ จีระวัฒน์Rangsan Jeerawut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60584418053ณัฐธิดา ศรีจันทร์อินทร์Nutthida Srichanin ไม่ผ่าน
61584418077ธันย์ชนก โชติพงศ์พุฒิThanchanok Chotipongput เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
62584418082คนธรส เสนีย์ ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)