สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 59/13)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594110001กลวัชร อัตเนตร์Konwatchara Attanate สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2594110002กุสุมา สุริยวงศ์Kusuma Suriyawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3594110003ชนนิกานต์ สังขภิญโญChonnikan Sangkapinyo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4594110004ฐิติยา ทองโชติTitiya Thongchot สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5594110005ณพงศ์ บุญปาสาณNapong Boonpasan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6594110006ณัชชา สุขรุ่งNatcha Sukrung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
7594110007ณัฐฐิญา เปรมปริกNatthiya Premprik สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
8594110008ทรงยศ เบญจตานนท์Srongyos Benjatanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9594110009กิตติพนธ์ ปัทมะสนธิKittipon Pattamasonthi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10594110010จุฑามาศ ศรีเอี่ยมจันทร์Juthamas Sriiamchan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
11594110011วุทธิพัฒน์ ธนธรรมพานนท์Wutthiphat Tanatumpanon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
12594110012รักชาติ รูปสมRakchat Ropsom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13594110013สมฤทัย อยู่ญาติมากSomruethai Yooyatmak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
14594110014นันท์พสิษฐ์ สมบูรณ์Nuntphasit Somboom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15594110015ณัชชา ศรีภุมมาNatcha Sriphumma สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16594110016สิทธิ์สีนี อินทร์ไพรSitseenee Inprai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17594110017สิรินดา บุญประสานSirinda Boonprasan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18594110018สุธาทิพย์ ผมหอมSuthatip Phomhom ไม่ผ่าน
19594110019ณิชกมล ทองพูลNichakamon Thongpoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20594110020เอกคณิสร์ ล้วนแก้วAekanit Launkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21594110021กนกพร วงษ์แก้วKanokporn Wongkeaw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22594110022ธนารัตน์ วงษ์ทองTanarat Wongthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
23594110023ประภัสชัย บุญชูPrapatchai Boonchoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24594110024มณีรัตน์ วิรุณพันธ์Maneerat Wiloonpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25594110025ธราณัฎฐ์ คงรัตน์อาภรณ์Tharanut Kongrataporn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26594110026อารีย์รัตน์ คงอินทร์Areerat Khongin สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27594110027นิภาพรรณ นิโครธาNipapan Nikhotra สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28594110028ฐานิต บุญสมปองThanit Boonsompong ไม่ผ่าน
29594110029พิมพร ชูชาติPimporn Chuchat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
30594110030ลัทธวิทย์ พวงวรินทร์Latthawit Phuangwarin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31594110031ศรัญญา พุ่มตาก้องSaranya Pumtakong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32594110032อภิสรา สว่างศรีApisra Sawangsri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33594110033สิชล โตเผือกSichon Topiak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34594110034สุชญา แสงสวัสดิ์Suchaya Sangsawat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35594110035วิไลวรรณ บริบูรณ์Wilaiwan Boriboon ไม่ผ่าน
36594110036สุวรรณี ศรีอิ่มSuwannee Sriaim สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37594110037หทัยพร มากระนิตย์Hathaiporn Makanit ไม่ผ่าน
38594110038สุนิสา แย้มคล้ายSunisa Yaemklai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39594110039อาทิตยา สุขกุมภาพันธ์Atitaya Sukhkumpapun ไม่ผ่าน
40594110041ชญาณ์นันท์ แก้วทองพันธ์Chayanan Kaewtongpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41594110043ชลธิชา สมพบCholticha Somphob ไม่ผ่าน
42594110051ระรินพร แหลมสุวรรณกุลRarinporn Laemsuwannakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43594110052วนิดา เสือกลั่นWanida Sueklan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)