สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 59/37)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594327001ขวัญฤดี ธรรมจินดาKhwanruedee Thumjindaa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2594327002ณัฐธิดา จิตนิยมNatthida Jitniyom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3594327003เจนจิรา คิดคุ้มคำJenjira Kidkumkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4594327004ไชยา รุ่งทวีชัยChaiya Rungthaweechai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5594327005เบญจพิชญ์ พงษ์ประยูรBenjapich Pongprayoon ไม่ผ่าน
6594327006ฐิตาพร จ้อยจุฑาTitaporn Joijuta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7594327007ปนัดดา สมบุญลาภPanatda Sombunlap เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8594327008นพพร ตรีเดชาNoppohn Treedecha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9594327009นภสร แตงรอดNapasorn Teangrod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10594327010นวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล ไม่ผ่าน
11594327011นัทธมน ชัยพฤติตานนท์Nattamon Chaipruettitanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594327012ณิชญาพัฒน์ ลิ้มธนาวรโชติNitchayapat Limthanaworachot ไม่ผ่าน
13594327013นิธิพร แสงทอง ไม่ผ่าน
14594327014ชลธิชา มนทาทิพย์Chonticha Montatip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15594327015พรชิตา ประสูตร์แสงจันทร์Pornchita Prasootsangjun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16594327016สมินตรา ธรรมพรSamintar Thammaporn ไม่ผ่าน
17594327017พรรนิดา ท่วมกระโทกPhannida Thuamkrathok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18594327018พันธมิตร วณิชนันทธาดาPuntamit Wanichnuntada เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19594327019วลัยลักษณ์ นิ่มทัศนศิริWalailak Nimthadsanasiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20594327020วันวิสาข์ พัฒนมาศ ไม่ผ่าน
21594327021ณัฐมน เชื้อเพชรNattamon Cheaphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22594327022ณิชา สมบัติมหาโชคNicha Sombutmahachok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23594327023โสภณ สวาทนันท์Sopon Sawatnan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24594327024อัญธิกา จินดาเพ็งUntika Jindapeng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25594327025นนทนันท์ สุขศรีNonthanan Suksri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594327026นันชิตา วินไธสงNanchita Winthaisong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27594327027รัตนาวลักษณ์ ใจกล้าRattanawalak Jaiklar เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28594327028ปิยภรณ์ ศรีเอียด ไม่ผ่าน
29594327029สุนิสา โพธิ์เจริญSunisa Phocharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30594327030ผกามาศ อมรประทานพรPakamart Amornpathanporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31594327031สุดารัตน์ คำมาตรSudarat Khammart เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32594327032พจนารถ บุญมาPodjanard Bunma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33594327033พเยาว์ มุ่งฝากกลางPayao Mungfakklang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34594327034พรภินันท์ เหล่างามPornpinun Laongam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35594327035ไพลิน พรหมพินิจPilin Prompinij เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36594327036ภูมิ เจริญสุขBhum Charoensuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37594327037เมทินีย์ พรพิลาศธนสินMatinee Pornpilatthanasin ไม่ผ่าน
38594327038วรรณภา ตระกูลเชี่ยวชาญWannapa Trakoolchiawcharn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39594327039สาลินี แจ่มจำรัสSalinee Chaemchamrat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40594327041สุรีรัตน์ บ้านกลางกิตติSureerat Banklangkitti เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41594327042ฐานิตา อัครสมาธินันท์Thanita Ackarasamathinan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42594327043ณัฐกานต์ ใจชื่นNatthakan Jaichuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43594327044ภัทรธิรา สายมาอินทร์Patthira Saimain เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44594327045จุฑารัตน์ เมฆชะอุ่มJutharat Mekchaaum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45594327046ภัทราพร ชิดหนูPattaraporn Chidnhu เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46594327047ยุทธพงษ์ จันจู ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)