สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 59/42)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594302001กนกวรรณ ชัยหาKanokwan Chaiha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2594302002กรอบแก้ว คงนานKrobkaew Kongnan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3594302003กิตติธัช ธุวะชาวสวนKittitouch Thuwachaosuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4594302004กิตติญา รุ่งสางKittiya Rungsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5594302005เกษมสันต์ ภูปัญญาวัฒน์Kasemsan Phupanyawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6594302006จิตติมา วงษ์เพ็งJittima Wongpeng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7594302007จินดา พุ่มพวง ไม่ผ่าน
8594302008จิรยุทธ์ สุวรรณศิริJirayut Suwansiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9594302009จุฑาภรณ์ เขียวชอุ่มJuthaporn Kiawchaaum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10594302010จิณณพัต เรือนงามJinnapat Ruenngarm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11594302011น้ำทิพย์ น้อยแก้วNamthip Noikaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594302012ณัฐสุภา เทียมปานNatsupha Tiampan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13594302013บุณนภา คงกลั่นBunnapa Kongklan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14594302014ปราโมทย์ สุริยวงศ์ ไม่ผ่าน
15594302015ปรียาภรณ์ ขุนศรีPreeyaporn Khunsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16594302016ปัณฑิตา เทพพิทักษ์ ไม่ผ่าน
17594302017พัชรพล ทัศนสุวรรณPatcharapon Thassanasuwon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18594302018พิทยบดี โพธิ์เงินPittayabodee Phongoern เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19594302019พิสิฐ ชุ่มเย็นPisit Chumyen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20594302020ภาวพรรณ กิจประเสริฐPawapan Kitprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21594302021นันทิยา หอมโปร่งNantiya Homprong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22594302022วันชรี มาลาWancharee Mala เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23594302023สุทธิวัฒน์ สุวรรณอยู่ศิริSutthiwat Suwanyusiri ไม่ผ่าน
24594302024อกัณห์ หลอยกรAkan Loykon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25594302025โอภาส วงศ์มหาชัยOphat Wongmahachai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594302026เนตรนภา พัฒนพร้อมสุขNatenapha Patthanapromsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27594302027นิศามณี ชาวดอนคูณNisamanee Chawdonkoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28594302028ภริตา ลำใยสุวิมลParita Lamyaisuwimol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29594302029ปวีณา ฉัตรทิวาพรPaveena Chattiwaporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30594302030ศิริพร อมรลักษณ์ปรีชาSiriporn Amonrakpreecha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31594302031รวีวรรณ ศุภธีรวงศ์Raweewan Supathirawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32594302032อโณทัย สุรภาพAnothai Suraphap เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33594302033รามาวดี นาโควงค์Ramawadee Nakowong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34594302034รินรดี สุขสันรุ่งเรืองRinradee Suksunrungruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35594302035วนารี คุ้มพ่วงดีWanaree Kumpuangdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36594302038สิริโสภา รอดอาวุธSirisopa Rodarwut เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37594302039อมรา ชัยสุวรรณ์Ummara Chaisuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38594302044รัชทิกาล ขันทองRatthikan Khantong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39594302046อภิรดี ฤทธิวงศ์Apiradee Ritiwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40594302047วันวิสาข์ พัฒนมาศWamwisa Pattanamas เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)