สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 59/70)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594459001กนกวรรณ ปานรักษาKanokwan Panraksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2594459002กฤตยา มั่นมะโนKittaya Manmano ไม่ผ่าน
3594459004จารุวรรณ สุขสงวนJaruwan Suksanguan ไม่ผ่าน
4594459005ชนากานต์ เรือนงามChanakan Rueanngam ไม่ผ่าน
5594459007ช่อมณี อรรคอุดมChomanee Akraudom ไม่ผ่าน
6594459008ณัฐชา จันทร์จำรูญNatcha Chanchamrun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7594459009ดวงกมล บุญหวาDuangkamon Boonwa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8594459013บุญญิศา หนูสิงห์Booyisa Nusing ไม่ผ่าน
9594459015จริยา สุราฤทธิ์Jariya Surarit ไม่ผ่าน
10594459016ปาริชา กิตติโชติธนกุลParicha Kittichotethanakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11594459018ณัฐพงค์ ผึ้งแสงโชติช่วงNattapong Phuengsaengchotchuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594459021พัชราภรณ์ ภูฆังPhatcharaphon Phukhang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13594459023รัฐกานตร์ แจ่มแจ้งRattakan Jamjang ไม่ผ่าน
14594459024รัตติยา เสาวงจันทร์Rattiya Saowongchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15594459027วริศรา ช่อวิเชียรWaritsara Chowichian ไม่ผ่าน
16594459028วัชรินทร์ คำแป้นWatcharin Khampaen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17594459029วัทนวิภา ยมพุกWatthanawipha Yompuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18594459031ศภนุช แสงฉายSaphanoot Sangchay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19594459032พรนิภา มาพันธุ์Phonnipa Maphan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20594459039วรรณพร กระบองแก้วWannaporn Krabongkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21594459042สุจินันท์ ศรีทองSujinun Srithong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22594459043ศรุตา ตั้งเจริญศรีวัฒนาSaruta Tangjaroensriwattana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23594459045หทัยรัตน์ พันธ์จินดาHathairat Panjinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24594459046ศิริขวัญ ผิวอ่อนSirikwan Phiwon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25594459047สิทธิศักดิ์ สุขวิเศษSithisak Sukwisaed เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594459048สิรินญา ครองระวะSirinya Krongrawa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27594459050หัทยา เหมือนลม้ายHattaya Meaunlamai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28594459052อาภัสรา แสงสีArpatsara Sangsee ไม่ผ่าน
29594459056นภัสสรณ์ เจริญศิริสุทธิกุลNaphassorn Charoensirisutthikun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30594459057พรจันทร์เพ็ญ เมืองมหาPornjanpen Muangmaha ไม่ผ่าน
31594459058จารุจิตร ไชยโชคJarujit Chaichok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32594459059กัญญารัตน์ ชัยนครKanyarat Chainakorn ไม่ผ่าน
33594459065กุลวดี แซ่เจี่ย ไม่ผ่าน
34594459066ปัทมวรรณ จวงเจิมPattamawan Juangjerm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35594459067ชนิกานต์ ลุ่มจันทร์Chanikan Lumjan ไม่ผ่าน
36594459068สิริยาภรณ์ พุทธจักรSiriyaphon Puttajag เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37594459069นิภาพร สมนาNipaporn Somna เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38594459073นิรมล สีดีNiramol Seedee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39594459074ศรีอรุณ เพชรแอนSriarun Phetann เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40594459077พัชชา ยิ้มช้อยPadchar Yimchoy สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
41594459079สาธินี ใจแก้วSatinee Jaikaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42594459084สุจิน พรหมทองSujin Promtong ไม่ผ่าน
43594459087ทิพากร จรดลTipargon Joradol ไม่ผ่าน
44594459090XUETING DANGXueting Dang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45594459091พรเพ็ญ แช่มช้อยPornpen Chamchoy ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)