สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 59/84)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1594501002กมลวรรณ ชูเกิดKamonvan Chukerd เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2594501010เกษณี ทบลาKasanee Topla เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3594501011จันทร์จิรา กระโจมศรีJanjira Krajomsree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4594501018ชนิดาภา ลักษณ์ในธรรมChanidapa Laknaitham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5594501024ญาณิศา สระทองอินทร์Yanisa Srathongin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6594501027ดรรชณี แก่นรักษ์Dachanee Keanrak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7594501029บุษยมาส มั่นสวัสดิ์Butsayamat Mansawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8594501031ภัทรนิษฐ์ ยินดีสุขสิริPattaranit Yindeesuksiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9594501040รัตน์ตะวัน ภิญโญRattawan Phinyo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10594501041ปรายฟ้า กิมะพันธ์Praifa Kimapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11594501044ผกามาศ อ่อนละออPagamat Onlaor เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12594501045พรเพ็ญ เอี่ยมทิพย์Pornpen Aiamthip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13594501046พรสวรรค์ เตียวฮวดPonsahuan Teawhond เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14594501047วณิชยา พระโพธิ์Wanichaya Prapo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15594501056มณี บุญรอดManee Bunrod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16594501060ยุวันดา จันทรYuwanda Juntorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17594501066วรรณวิภา ใจดีWanwipa Jaidee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18594501069นนทพันธ์ อังคณาสิริกุลNonthaphan Angkanasirikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19594501074ศศินา กมลสัลย์Sasina Kamonsun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20594501075ศักดา น้อยพันธ์Sakda Noiphan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21594501079สรวรรณ บัวทองSorawan Buathong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22594501081สายธาร ศรีสุธรรมSaitan Srisutam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23594501092สุภาพร ศุกรโยธิน ไม่ผ่าน
24594501093สุภาภรณ์ ฟากฟื้นSupaporn Fakfuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25594501099อารยา เปี่ยมภิรมย์Araya Piamphirom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26594501101กรรณิการ์ มาดวงKannika Maduang ไม่ผ่าน
27594501105กนกพร มุมมาลาKanokporn Mummala เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28594501106ประทีป เกตุอู่ทองPrathip Ketauthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
29594501110จรัสพร อภัยราชJaratporn Apairach เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30594501112วงศธร ฉุ้นย่องWongsathorn Chunyong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31594501113วรรณวิษา มูลทองเนียมWanwisa Moonthongniam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32594501116สุพัตรา พุ่มมีทีดีSupatta Pummitidi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33594501128ณัฐกาญจน์ จงชิดกลางNatthakan Chongchitkang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34594501129ณัฐชา กาฬภักดีNutcha Kalapukdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35594501134ธงชัย เขื่อนวังThongchai Khuanwang ไม่ผ่าน
36594501135ธนภัทร อิ่มรสTanapat Imros ไม่ผ่าน
37594501140นที ฉ่ำตาก้องNatee Chamtakong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38594501141นภดล ลื้อยอดNapadon Lueyod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39594501176อังคณา ตะเพียนทองAngkhana Tapheanthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40594501177อารยา งิ้วทองAraya Ngiwthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41594501180ไอลดา กลิ่นหอมIlada Klinhom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42594501182ชนมน ปฐมกนกChanamon Pathomganok ไม่ผ่าน
43594501183ชนากาณต์ แดงอรุณChanakan Daengaroon ไม่ผ่าน
44594501192พรพรรณ ธรรมศรีPornpan Tammasri ไม่ผ่าน
45594501196วรรณวิษา แพท่าไม้Wanwisa Paetamai ไม่ผ่าน
46594501197สโรชา กล่อมฉิมSarocha Glomchim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)