สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 60/100)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604112031สุวนันท์ คำกองแก้วSuwanan Khamkongkaeo ไม่ผ่าน
2604112033สิริรัตน์ กิจเจริญSirirat Kitcharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3604112034นิติยา ใจดีเลิศNitiya Jaideelears ไม่ผ่าน
4604112035มุทิตา สระทองพรมMuthita Srathongpom ไม่ผ่าน
5604112036วลัยพร เคร้าเครือWalaiporn Khraokhruea ไม่ผ่าน
6604112038สิริลักษณ์ ไขสะอาดSirilak Khaisaard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604112039ภุมรินทร์ ผลประเสริฐ ไม่ผ่าน
8604112040สุทธิดา ครุฑอ้นSuttida Kruton ไม่ผ่าน
9604112041ปุณยนุช ปิ่นทองPunyanut Pinthong ไม่ผ่าน
10604112042กมลจิตติ์ เชิงทวีKamoljit Choengthawee ไม่ผ่าน
11604112043ขวัญนภา กลิ่นภักดิ์Khwannapha Klinphak ไม่ผ่าน
12604112044ปรัชมาภรณ์ ง่วนกิมPratchamaporn Nguankim ไม่ผ่าน
13604112047จารุภา ชุมแสงJarupa Chumsang ไม่ผ่าน
14604112049พัชญากร ปิ่นแก้วPatchayagorn Pinkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604112051สุธาดา สร้อยมณีSuthada Soimanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604112052มณีรัตน์ ชูพรม ไม่ผ่าน
17604112053จิราพร แซ่ตันJiraporn Saetan ไม่ผ่าน
18604112055ณัฐพร โพธิ์ไพจิตรNattaporn Phophaichit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604112056พัชรี พิมพากุลPatcharee Pimpakul ไม่ผ่าน
20604112057ปรียานุช สวัสดิภาพPreeyanoot Sawatdiphap ไม่ผ่าน
21604112058รมิดา สุขเหมือนRamida Sookmuaen ไม่ผ่าน
22604112059ณัฐดนัย ทวีบูลย์Nattanai Taweeboom ไม่ผ่าน
23604112060ทิพย์วรรณ ใจใหญ่Tippawan Jaiyai ไม่ผ่าน
24604112061วรวิทย์ เอี่ยมแก้วWorawit Aiamkaew ไม่ผ่าน
25604112062จนิตา กิ่งนอกJanita Kingnork เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604112063วีรพัชร ศรีจันทร์งาม ไม่ผ่าน
27604112064ชุตินันต์ วรรณดีChutinun Wannadee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28604112065นฤทัย เพ็งพิษNaruethai Phengphit ไม่ผ่าน
29604112066นฤมล พ่วงเสือNaruemon Phungsuea ไม่ผ่าน
30604112067จุฑารัตน์ หนูสุขJutarat Nusuk ไม่ผ่าน
31604112068ภูวิล โพธิ์ชื่นPhuvil Phochuen ไม่ผ่าน
32604112069ธนาวุฒิ หุ่นทองทิพย์Thanawut Hunthongthip ไม่ผ่าน
33604112070กัลยรัตน์ บุญเชิดKanyarat Bunchoed ไม่ผ่าน
34604112071จิรายุ ช่วงโพธิ์ทองJirayu Changpotong ไม่ผ่าน
35604112072ราตรี ทองย้อยRatree Thongyoi ไม่ผ่าน
36604112073วรัชยา ศรีทองอินทร์Waratchaya Srithongain เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)