สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 60/11)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604148001กนกวรรณ เชียงสินKanokwan Chiangsin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2604148003กัลยาณี แก้วจีนKunlayanee Kaewjeen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3604148004กุลทิพย์ สะราคำKullatip Saracumm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4604148005ขวัญจิรา สงมาKhwanjira Songma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5604148009จารุวรรณ ทารวาทJaruwan Tharawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6604148011จินรญา ศรีสว่างChinraya Srisawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604148013ชลธิชา เรืองขจรChonticha Ruangkajorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604148016ฐิติมา หริ่มฉ่ำTitima Limchum ไม่ผ่าน
9604148021ดลพร พยอมหอมDolaporn Phayomhom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10604148023ธนภูมิ หินอ่อนThanaphum Hinon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11604148025ธัญลักษณ์ ราชมณี ไม่ผ่าน
12604148027น้ำทิพย์ เกิดคล้ำNamthip Kerdklam ไม่ผ่าน
13604148028เจษฏายุ เรืองกัลป์Jedsadayu Rueangkan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14604148034ปัทมาพร จีนแฉ่งPattamaporn Chinecheang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604148036พรยมล หาญชนะPornyamon Hanchana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604148037พศวัต โพธิ์ทองPhodsawat Phothong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604148043ศุภากร ภูธง ไม่ผ่าน
18604148044ธนาเทพ พิกุลทองTanatep Pikunthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604148046น้ำทิพย์ เทศะนันทน์Namthip Thesanan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20604148047สุวนันท์ อั้นบุญโท ไม่ผ่าน
21604148049อดิวรรณ หทัยอนุสรณ์Adiwan Hathaianusorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22604148052อุไรวรรณ ทองอร่าม ไม่ผ่าน
23604148053ไอรดา บุญช่วยAirada Boonchuay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24604148055ศุภวิชญ์ จิตรสมุทรSupawitch Jitsamut ไม่ผ่าน
25604148056อธิวัฒน์ ศิริพรนพคุณAthiwat Siripornnoppakhun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604148057ญาดาศจี สุขยิ้มYadasajee Sookyim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27604148059ฐิติรัตน์ โกประเสริฐกูลThitirat Koprasertkoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28604148061ณัฐธิการณ์ พึ่งอ้อNatthikan Phuengo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29604148064ธนภรณ์ บรรณาการTanaporn Bannakan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30604148065นาตารี จันทร์รอดNataree Janrot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31604148066พรพรรณ กลิ่นชูPornpan Klinchoo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32604148067พัฒนีย์ จันทองPhatthanee Chanthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33604148068ฟ้าสมล ศิลาดีFasamon Siladee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34604148073ศุภานัน ทองพึ่งทรัพย์Supanan Thongpungsub เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35604148078สุพรรณี สงไพร ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)