สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 60/18)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604110002ขวัญฤดี ทองมั่นคงKwanruedee Tongmonkong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2604110004คมเพชร คงชาตรีKhompetch Khongchatri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3604110006จีรวรรณ ปรางค์ทองJeerawan Prangthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4604110009ชนธีร์ กลิ่นพุฒซ้อน ไม่ผ่าน
5604110010ชาญชัย ช่ออัญชัญChanchai Chorunchan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6604110011ณัฏฐา เพียสุระNattha Rhiasura ไม่ผ่าน
7604110013ณัฐภัทร ทรัพย์ประเสริฐNatthaphat Sapphasoet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604110015ถาปัตย์ พรหมพิพัฒน์Thapat Prompipat ไม่ผ่าน
9604110016ทัศนีย์ เสืองามเอี่ยมTasanee Sueangamaiam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10604110017ธงชัย กาญจนพงค์Thongchai Kanjanapong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11604110020ธนากร สระทองมอญThanakorn Srathongmorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12604110021ทิพยาภรณ์ สินนาวีTipyaporn Sinnawee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13604110022ธิติยา ดอกพรมTitiya Dokprom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14604110024นัทพร นาแป้นNatthaporn Napaen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604110026พิรยา พุทธยางPiraya Putthayang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604110027พืชมงคล ไพบูลย์โพธิจินดาPhuetmongkol Paiboonpothijinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604110028ฤาชานนท์ แดงโสภาLuechanon Daengsobha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604110030ปิยธิดา หีดนาครามPiyathida Heednakram เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604110032พรรธิดา แสงใจดี ไม่ผ่าน
20604110033พรสุดา สุมูลเวชPronsuda Sumoonwech เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21604110036มลพร สีแตง ไม่ผ่าน
22604110037วรฤทัย พรหมชนะWoraruthai Phromchana ไม่ผ่าน
23604110039วรลักษณ์ เพ็ชทองWoraluk Phetthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24604110041ศรัณญ์พจน์ สวยอารมณ์Sarunpoj Suaiarrom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25604110042ศิรินทิพย์ ร่วมดีSirinthip Ruamdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604110043ศิริวิภาดา วิเศษศิริSirivipada Visetsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27604110044สมเจตน์ อนุสารSomjet Anusan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28604110049สุนันทา คงมาSunanta Khongma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29604110050เสาวลักษณ์ ทรัพย์วิภาดาSaowalak Supwipada เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30604110054เอกสิทธิ์ จ้อยสองศรีEakasit Joysongsri ไม่ผ่าน
31604110058จารวี ทองพิชัยJaravee Tongpichai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32604110069นราภรณ์ ใจหาญNaraporn Jaiharn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33604110071ศมณชนก ทองประเสริฐSamonchanok Thongprasret เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34604110088รัตนาภรณ์ จันทร์ขาวRattanaporn Jankow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35604110093วีรยา ยิ้มพรายWeeraya Yimplai ไม่ผ่าน
36604110095สิทธิพลธ์ ใจประเสริฐSittiphol Jaiprasert เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37604110099อนัญธิตา วิเศษสิงห์Ananthita Wisetsing เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38604110104เอ๊กร์ จันทราษาEk Chanthrasa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)