สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 60/19)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604110001สุพัตรา รอดไสวSuphattra Rotsawai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2604110003ธนกร ศรีจารุเมธาศักดิ์Tanakron Sreejarumethasak ไม่ผ่าน
3604110005จรัญญา บัวภูCharanya Buaphoo ไม่ผ่าน
4604110007เจษฎากร บุปผาChetsadakon Buppha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5604110008ชฎาพร อเนกา ไม่ผ่าน
6604110012ณัฐธิดา ขำเลิศNuttida Kumlaed เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604110014ตระการ บัวผันTrakan Buapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604110018ธนกร บุญพาTanakorn Boonpa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9604110019ธนพร สุดวิเวกTanaporn Sudwiwek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10604110023ปิยาภรณ์ ทันการPiyaporn Thankarn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11604110025บริพัทธ์ ศิวโมกษธรรมBoriphat Sivamoksatham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12604110029ปิยกมล ปูรณวัฒนกุลPiyakamon Puranawattanakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13604110031พชรพล แซ่อึ้งPacharapon Saeaueng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14604110034ภัทรวดี เปรมปรีPhataravadee Parmpree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604110035มนทกานต์ เชื้อสายสิทธิ์Monthakan Chueasaisit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604110038วาสนา อุ้ยเว้งWassana Uiweng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604110040วุฒิพันธุ์ สืบดาWutthiphan Suebda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604110045ศิริยาภรณ์ ชูปัญญาSiriyaporn Chupanya ไม่ผ่าน
19604110046สิทธิโชค ชูแก้วSittichok Chookaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20604110047สุภาภรณ์ คงพลปานSupaporn Khongphonpan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21604110048สุภาภรณ์ อินทร์ถนอมSuparporn Inthanom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22604110051หทัยรัตน์ เชื้อชมHatairat Chuachom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23604110052อรรถพล บุญประเสริฐ ไม่ผ่าน
24604110053อริสรา กาญจนประดิษฐ์Arisara Kanchanapradit ไม่ผ่าน
25604110055กัณญารัตน์ เอมโอฐKanyarat Aemot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604110056ณัฐวุธ กิจจานุลักษณ์Nattawut Kijjanulak ไม่ผ่าน
27604110062สถิระ สระทองพลอยSathira Srathongploy เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28604110078ปัญญา บุญส่ง ไม่ผ่าน
29604110079ปิยธิดา รัตนกุลดิลกPiyathida Rattanakuldilok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30604110085แพรวพรรณ มังกรวงค์Praewpan Mangkornwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31604110087เย็นฤดี เทศเดชYanludee Tetdech เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32604110092วสุรัตน์ คำนานWasurat Kamnan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33604110094ศศินา กลิ่นถือศิลSasina Klinthuesin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34604110101อภิญญา สุขกรม ไม่ผ่าน
35604110103เอกพันธุ์ ทองดอนแอEkaphan Thongdonae ไม่ผ่าน
36604110105ศศินา โพธิ์ทองSasina Phothong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)