สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 60/41)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604281003จารุกิตต์ เกตุแก้วJarukit Ketkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2604281004จิรวัฒน์ ทองไทยJirawat Tongthai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3604281006ชัยมงคล ดวงกุลสาChaimongkol Dungkulsa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4604281008พงศธร ใบเตย ไม่ผ่าน
5604281011ธรรมศักดิ์ ทะน้อมTummasak Tanom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6604281014นพณัฐ คงจินดาNopphanat Kongjinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604281015น้ำทิพย์ พิมพาNamthip Pimpa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604281019พรวิษา เปี่ยมอินทร์Pornwisa Paimin ไม่ผ่าน
9604281020พีรภัทร ไพบูลย์Peerapat Paiboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10604281022ศักดิ์ดา อ่อนสมกิจSakda Onsomkit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11604281023กฤษฎา ใจสอาดKissada Jaisaard เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12604281025อธิษฐ์ ม่วงรัตน์Athit Muangrat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13604281026ไกรสร เนียมผลKraisorn Niemphon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14604281027อาทินันท์ สุขสำราญAthinan Suksamran เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15604281030เจษฎากร งามจันทราทิพย์Jhetsadakorn Ngamjantatip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604281031ชนัต มณีรัตน์Chanut Manerat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604281032ชนานันท์ โคตรภักดีMrchananan Khotpakdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604281035ณัฐพล ขาวพัฒนวรรณNutthaphon Kaophatthanawan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604281036ณัฐณิชา ผิวอ่อนNatnicha Piwoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20604281037ณัฐศรุธ คำศิริNatsarut Khamsiri ไม่ผ่าน
21604281038ทิฆัมพร ทองคำThikamphorn Thongkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22604281040นันท์นภัส แสงเดือนNannaphat Saengduean ไม่ผ่าน
23604281043พลวัต สระทองแก่นPonlawat Srathingkan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24604281044พุฒิพงศ์ ศรีทองอ่อนPuttipong Srithongoon ไม่ผ่าน
25604281045ภัคจิราพร พุ่มประจำPukjiraporn Pumprajum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604281048ศุภกิจ สุวรรณวงษ์Supakit Suwannawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27604281049สิราวิชญ์ โยคาพจรSiravit Yokapajorn ไม่ผ่าน
28604281051หรัญญา พันสนิทHarunya Phansanit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29604281054ธนัญญา ขำโห้Thanunya Kumho เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30604281056ธนวันต์ พรมนามTanawan Prmnam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31604281060สุฐิตา ชูทองSutita Chootong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32604281065ณัฐยชญ์ มณฑาทิพย์Nutthayot Montathip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33604281066ศศิวะ สวัสดิกิจSasiwa Sawasdikit ไม่ผ่าน
34604281070พัธน์นภา ราชานาคPutnapa Rachanak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)