สาขาวิชาการจัดการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 60/43)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1604379001กนกพร รัตนสุวรรณชัยKanokporn Rattanasuwanchai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
2604379002กนกพรรณ รัตนสุวรรณชัยKanokphan Rattanasuwanchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3604379003ชนิดาภา มาสถิตย์Chanidapha Masathit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4604379004กนิษฐา รุ่งเรืองKanista Rungruang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5604379005ชิตินทรีย์ ยู่โหงวChitinsee Yungow ไม่ผ่าน
6604379006ญาณินท์ จรดลYanin Choradon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7604379007กันฐิมา ทองดีKantima Tongdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8604379008กันตยา ชีวินอภิกุศลKantaya Cheewinaphikuson เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9604379009ญาณิศา มลคล้ำYanisa Monklam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10604379010ทิพย์อักษรณ์ อ่อนสว่างThipauksorn Onsawang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11604379011จิราพร บุญพระJiraphon Bunpra เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12604379012จุฑามณี รามสูรย์Jutamanee Rammasoon ไม่ผ่าน
13604379013ธีรศักดิ์ รุ่งเรืองThreerasuk Rungrueang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14604379014จุฑามาศ เพ็งแสง ไม่ผ่าน
15604379015ภัคจิรา โปรยอรุณPakjira Proyarun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16604379016ชนิตา จันทฤทธิ์Chanita Jantarit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17604379017ชลิตา คุ้มยวงChalita Khumyuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18604379019ณรงค์วิชญ์ เทียนสวัสดิ์Narongvit Thiansawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19604379020อมรเทพ ตั้งวงศ์Amornthep Tangwrong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20604379021ณัฐนัย เชื้อชาติNattanai Ctaueckat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21604379022อุกฤษฏ์ จันทวงศ์Ukrit Jantawong ไม่ผ่าน
22604379023ณัฐวุฒิ ฉั่นNuttawut Chan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23604379024จันจิฬา ไทรพวงโพธิ์Janjila Saipuangpo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24604379026ทวีพร ประสิทธิ์ธนาพรTaweeporn Prasittanaporn ไม่ผ่าน
25604379027ทานตะวัน อำนวยTantawan Amnuay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26604379028สกุลทิพย์ เซี่ยงเห็นSakulthip Seanghen ไม่ผ่าน
27604379030นัฐฑิตา รชตะวณิชย์Nuttita Rachatawanit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28604379032นิฐิตา สกุลเจริญดีเลิศNitita Sakulcharoendeereat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29604379035เบญจรัตน์ ดวงจักร์Benjarat Duangjak ไม่ผ่าน
30604379036ปัณณพร โชคพิกุลทองPunnaporn Chokpikunthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31604379037พรนภา เอี่ยมสอาดPhonnsaapha Aiamsaart ไม่ผ่าน
32604379039พรรณปวีณ์ แซ่หลายPanpawee Saelai ไม่ผ่าน
33604379040พิภัสสร ปั้นลายPhiphatsorn Panlay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34604379042เพ็ญนภา แซ่คูPennapa Saeku ไม่ผ่าน
35604379043เพ็ญพิศุทธิ์ ติ้วเครือPenpisut Tiwkrua เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36604379045มณธิยา บุญโตMontiya Boonto เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37604379046มณีรัตน์ สีบานเย็นManerut Sibanyen ไม่ผ่าน
38604379047มาริษา สีสำลีMarisa Seesumlee ไม่ผ่าน
39604379048เยาวลักษณ์ ใจดีYaowalak Jaidee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40604379052รุ่งนภา นายกองแหล่ง ไม่ผ่าน
41604379053วนัสนันท์ หนองเพียรVanatsannan Nongpean เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42604379054วรทัศน์ นิราศระทม ไม่ผ่าน
43604379055วุฒิพงษ์ บุญพรมWuttipong Boonphom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44604379058ศศิพร เชฏฐกุล ไม่ผ่าน
45604379062สุทัศน์ จันทร์กลมSutat Junkrom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46604379064สุพัตรา จันทร์เจริญSupattra Janjaroen ไม่ผ่าน
47604379066สุวิมล จันทนะภาพ ไม่ผ่าน
48604379068อรัญญา รอดผุยArunya Rodphui เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49604379069อรัญญา ศรีคำทาArunya Srikhumta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50604379070อลิษา ยิ้มสุคนธ์Alisa Yimsukhon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51604379071อาจารี นงลักษณ์Arjaree Nonluck เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)