สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/100)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614259004จิรายุค แซ่ลิ้มJirayuk Saelim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614259008ชนากานต์ นวลพุ่มChanakan Noulpum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3614259009ชาญวุฒิ คล้ายสีทองChanwut Klaisithong ไม่ผ่าน
4614259011ฐิติศักดิ์ มาสุขThitisak Masuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614259013ณัฐนัย ตีรกานนท์Nattanai Teerakanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6614259015ณัฐดนัย กุไรรัตน์Nadanai Kurairat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614259016ถลัชนันท์ จงสันเทียะTaratchanan Jongsanthia ไม่ผ่าน
8614259018ธนายุทธ สามสังข์Thanayut Samsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614259022กฤตเมธ รักคงKittamate Rugkong ไม่ผ่าน
10614259023ภูริภัทร รักคงPhuriphat Rakkhong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614259024กานดา แป๊ะแก้วKanda Peakaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614259025ณัฐวุฒิ ไกรทองสุขNatthawut Kraithongsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614259027วิศัลย์ศยา เลิศวงศ์ชัชวาลVissansaya Lerdwongchathchawarn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614259030ณัฐกานต์ ปานคำNuttakan Pankum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614259032ณัฐชยา จอมเจือNutchaya Jomjua ไม่ผ่าน
16614259033เดชอุดม สิงห์น้อย ไม่ผ่าน
17614259036เดชาชาญ บัวแสงDachachan Buasang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614259040พิชญุตย์ อินทรัตน์Pichayut Aintharat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614259043วรทัต ปั้นอินทร์Worathat Panin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614259044ธนชาติ ชาวนาฝ้ายTanachart Chaonafai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614259046วุฒิพงษ์ โพธิ์งามWuttipong Phongam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614259049ศุภกร กิตติโสภัทร์Suppakorn Kittisophat ไม่ผ่าน
23614259051รัชชานนท์ สมศักดิ์Ratchanon Somsak ไม่ผ่าน
24614259052วรวัฒน์ รัตโนสถWolawat Rattanosot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614259053วรวุฒิ บุญศรีWorawoot Bunsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614259056สหรัฐ ศรีไชยSaharat Srichai ไม่ผ่าน
27614259057สหรัฐ สารสุวรรณSaharat Sasuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614259059ลัดดาวัลย์ ศรีแพงแสน ไม่ผ่าน
29614259060วรินทร์ แซ่เจี่ยWarin Saejia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30614259061สราวุฒิ เลิกดีSarawut Lerkdee ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)