สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/13)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614144001กนกวรรณ บุญมากKanokwan Boonmak ไม่ผ่าน
2614144019โชติกา สว่างเนตรChatika Sawangnate ไม่ผ่าน
3614144020ธิดารัตน์ สกุลแก้วThidarut Sakulkaew ไม่ผ่าน
4614144023ณัฏฐณิชา จันทร์เอมNatthanicha Chanaem ไม่ผ่าน
5614144028เปรมรัสมี ถึงเสียบญวนPremratsamee Thungsiabyuen ไม่ผ่าน
6614144030พรชนก ซุ้นฮ้อPhonchanok Sunhoo ไม่ผ่าน
7614144032พัชราภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์Patcharaporn Hongwiengchan ไม่ผ่าน
8614144033พัชรีพร สุริยมาตรPachareeporn Suriyamart ไม่ผ่าน
9614144035พีรวัส สมวงศ์Perawat Somwong ไม่ผ่าน
10614144037ภาคินร์ ซ่อนกลิ่นPakin Sonkin ไม่ผ่าน
11614144038ภูวดล หลีพันธุ์Puwadon Leephan ไม่ผ่าน
12614144039มณิสร ปราบภัยManison Prabphai ไม่ผ่าน
13614144040ธนพล ทิพย์สภาพกุลTanapol Tipsapapkul ไม่ผ่าน
14614144041รุ่งนภา เจริญผลRoongnapa Jareonphon ไม่ผ่าน
15614144042ฤทธิพันธ์ เจริญผลRittipan Jaroenphon ไม่ผ่าน
16614144043ลภัสกร พลสำโรงLapasakorn Ponsamrong ไม่ผ่าน
17614144044ปิณิดา โสดสงค์Pinida Sodsong ไม่ผ่าน
18614144045วรุต สว่างศรีValut Sawangsri ไม่ผ่าน
19614144046วสันต์ พิสุทธิ์สกุลรัตน์Wasan Phisutsakunrat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
20614144047วัชรพล ภาโนมัยWatcharaphon Panomai ไม่ผ่าน
21614144049วิสุทธิ์ สาวงศ์Wisut Sawong ไม่ผ่าน
22614144051ศุภชัย ธรรมสาลีSupachai Thammasalee ไม่ผ่าน
23614144052สมภพ ยิ้มประเสริฐSomphob Yimprasert ไม่ผ่าน
24614144054พงศ์ปณต บุญจิตรPongpanot Boonjit ไม่ผ่าน
25614144055พงษ์พัฒน์ พุทธาศรี ไม่ผ่าน
26614144056โสวพัชญ์ สุจวิพันธ์Sowapat Sujavipun ไม่ผ่าน
27614144057อนิรุธ แจ่มพลายAnirut Jamplai ไม่ผ่าน
28614144082จิรพนธ์ ภู่เหล็กJirapon Phoolek ไม่ผ่าน
29614144087ภัคภูมิ สุทพิสิฏฐPakkapoom Sutpisit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)