สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/17)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614149001กรรณ อำพะนครKan Ampanakorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614149003ณัฐณิชา รักก้อนNatnicha Rakkon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3614149004ชลธิชา สระทองอ้อมChonthichar Srathongom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614149005ฐากูร พิมมงละ ไม่ผ่าน
5614149006ณัฐพล บุญเกิดNattapon Bunkert ไม่ผ่าน
6614149007ธีร์ธวัช คล้ายสุวรรณ์Thithawat Khlaisuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614149008นันทวรรณ ปิติคามNanthanwan Pitikam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8614149009นิรชา ผิวทองงามNiracha Peiwthongngarm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614149010ปัทมวรรณ ด้วงขำPatamawan Daungkam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614149011พรทิพย์ พิบูลผล ไม่ผ่าน
11614149012ธัญญารัตน์ ทนทานThanyarat Thonthan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614149013ภาคภูมิ ยินดีชนPhakphum Yindeechon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614149014รวงข้าว สุขเกษมRuangkhao Sukkasem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614149015ภัทรวดี แซ่ลิ้มPattavadee Saelim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614149016ธันวา ขันธุราThanwa Khanthura ไม่ผ่าน
16614149017ลัดดา งามยิ่งLadda Ngamying เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614149018นรินทร์ ใพรวรรณ์Narin Priwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614149019วลัยวรรณ มาลัยแก้วWalaiwan Malaikaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614149020วัชรมน พิมพ์อ่อนWatcharamon Pimon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614149021ศิริพรรณ ปทุมานนท์Siriphan Pathumanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614149022ปนัดดา หอมทวนลมPanadda Homtuanlom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614149023ประภัสสร ท้าวสิมมาPraphatsorn Thawsimma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614149024วรรณภา รัตนทองมาWannapa Rattanatongma เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24614149025วิศรุต ดีวันWitsarut Deewan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614149026ศศิธร สุคนธาSasithon Sukhontha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614149027ศศินา แม้นนุสิทธิ์Sasina Mannusit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614149028ภาณุฐาณัฐ จันทาจิรสีห์Panuthanuth Jantajilasri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614149029สายธาร สงพรมทิพย์Saitharn Songphromthip เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614149030สิริญญา นามโชติSirinya Namchot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30614149031อาทิตยา จีนตุ้มAtitaya Chintum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614149032อิงทิรา ศรีบุญผลAingtira Sibunphon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32614149033อัจฉราวรรณ ทาวงษ์Ajcharawan Tawong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)