สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 61/3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614186001กชกร บุญมีKotchagron Bunmee ไม่ผ่าน
2614186002กนกวรรณ ล้ำเลิศKanokwan Lumlert ไม่ผ่าน
3614186037สิริพร หอมฟุ้งSiriporn Homfung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614186038สุดารัตน์ พัดรัมย์Sudarat Phatram เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614186039สุพรรษา รอดเชียงล้ำSuphansa Rodchianglam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6614186040สุภาภรณ์ แสงทองSupaporn Sangthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614186041อภิสรา วงศ์สุวรรณApisara Wongsuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8614186042อรรถยา คีตะพันธ์สังวรณ์Attaya Keetapansangworn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614186043อรัญญา อร่ามวัตร์Aranya Aramwat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614186044อริสรา นรสิงห์Aritsara Norasing เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614186045อาทิมา คำภาArthima Kumpa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614186046อารีรัตน์ มีครองธรรมAreerut Meekrongtham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614186047เอกปวีณ์ ภู่ระหงษ์Aekpawee Pholahong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614186048ไอลดา อินตราIrada Intar เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614186049ชุติมา ไทยปฐมพงษ์Chutima Thipatompong ไม่ผ่าน
16614186050ธิดารัตน์ พุฒติTidarut Putti เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614186051นิรวรรณ โลหะจันทีNirawan Lohajantee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614186053เพ็ญจันทร์ อ้นเกษมPenjan Aonkasame เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614186054จิราวรรณ มาฉกาจChirawan Machakat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614186055วรัตน์ดา หาญเชิงชัยVaradda Harncherngchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614186056สายธาร กุลฑาSaytarn Kulta ไม่ผ่าน
22614186057สิริกัญญา กุลแพSirikanya Kunpair ไม่ผ่าน
23614186058สุนันทา แตงทองSunantha Taengthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24614186059อรกัญญา ข้องม่วงOnkunya Khongmuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614186060อรพรรณ พันธ์เทาOraphan Pantao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614186061ชุลีกาญจน์ ธนโชติสิริบูรณ์Chuleekarn Thanachotesiriboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614186063ณาตยา บุ้งทองNattaya Bungthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614186064ทักศินา แย้มหลงThaksina Yaemlong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614186065ณัฐนิช วงค์ษาNuttanit Wongsa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30614186066พิมพ์พิศา พองไสยาPimpisa Phongsaiya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614186067พุชรินทร์ จูสวัสดิ์Pucharin Jusawas ไม่ผ่าน
32614186068รัตนา พงษ์เพ็งRattana Pongpeng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33614186069สลัลยา สุดาใสSaranya Sudasai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614186070อุไรวรรณ สิงหชาติUreiwan Singhachat ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)