สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/33)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614262001กรพิณ จันทร์ตาKoraphin Chanta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614262002กนกพร ฟองมณีKanokporn Fongmanee ไม่ผ่าน
3614262003จันทิมา พลายละหารChantima Plailaharn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614262004กัญญารัตน์ บุญศรีKanyarat Boonsri ไม่ผ่าน
5614262005ขนิษฐา ภูฆังKhanittha Phukhang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6614262006กานต์พิชชา พุฒเทศKanpicha Puttes ไม่ผ่าน
7614262007จรัสศรี ธัญสาริกิจJarassi Thansarikij ไม่ผ่าน
8614262008จิราภรณ์ เชี่ยวพฤกษ์Jiraporn Chiawpuek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614262009ชนากานต์ คำปัญโยChanakan Khampanyo ไม่ผ่าน
10614262010จันทร์ทิรา ใจดีJantira Jaidee ไม่ผ่าน
11614262011ภาวินี คลายเพ็ชรPawinee Klaiphet ไม่ผ่าน
12614262012ธารารัตน์ นาวิเศษThararat Nawiset ไม่ผ่าน
13614262013ธิติสุดา สีโทThitisuda Seeto ไม่ผ่าน
14614262014ติยาพร ชื่นบานTiyaporn Chuenban ไม่ผ่าน
15614262015ธนกร จอมทรักษ์Tanakorn Jomtharak ไม่ผ่าน
16614262016วรรณิสา สง่าโฉมWannisa Sangachom ไม่ผ่าน
17614262017ธนาวรรณ เมฆฉายThanawan Makchai ไม่ผ่าน
18614262018ธัญญรัศม์ ห้วยหงษ์ทองThanyarat Huayhongthong ไม่ผ่าน
19614262019ธิดารัตน์ ศิริขจรพันธ์Thidarat Sirikajhonpan ไม่ผ่าน
20614262020ปณิตา ทับทิมPanita Tabtim ไม่ผ่าน
21614262021ปภาวดี อยู่รัตน์Paphawadee Yurat ไม่ผ่าน
22614262022ประภัสสร บุญพัฒน์Prapatsorn Bunpath ไม่ผ่าน
23614262023ภาสกร จีนเล็ก ไม่ผ่าน
24614262024ภูมิภัก หลักศิลาPhumpak Laksila เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614262025มัลลิกา แก้วนวนสีMallika Keawnusee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614262026พิยากร พระนะลมPiyakorn Pranalom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614262027รุจิรา บุญธุบุญRujira Boonthuboon ไม่ผ่าน
28614262028มณฑิตตา มุกดา ไม่ผ่าน
29614262029วนิชญา ประมวลWanitchaya Pramuan ไม่ผ่าน
30614262030ยุภาพร วงค์พุทธาYupaporn Wongphuttha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614262031รุ้งนภา นิลประพฤติRungnapha Ninpraphuet ไม่ผ่าน
32614262032วรดา แซ่จิวWorada Saejew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33614262033ณัฐธยาน์ ราชแสงNattaya Ratchasang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614262034อภิชญา ชาติฉมังApichaya Chartchamang ไม่ผ่าน
35614262035สุรัตน์ดา จันทร์ลอยSuratda Chanloi ไม่ผ่าน
36614262036ศศิประภา แสงสว่าง ไม่ผ่าน
37614262037สุวิภา สามบุญเรืองSuwipha Samboonranug ไม่ผ่าน
38614262038ศิริขวัญ วงษ์อัยราSirikwan Wongaiyara เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39614262039อมรินทร์ สว่างใจAmarin Sawangjai ไม่ผ่าน
40614262040อมาวศรี จันทโชติAmawasri Juntachot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41614262041อุทุมพร ทิมทับAutumporn Timtub ไม่ผ่าน
42614262042สุชัญญา จิ๋วเจ็กSuchanya Cheawchek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43614262043สุชาดา พะวาSuchada Phawa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44614262044เอกพัน เรือนทิพย์Aekkaphan Ruanthip ไม่ผ่าน
45614262045พรทิพย์ หิรัญชัยPhornthip Hiranchai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46614262046อรพรรณ พุ่มแหยมOrapan Poomyeam ไม่ผ่าน
47614262047สุนิษา แป้นเพ็ชร์Sunisa Paenphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48614262048อนันต์ แก้วไชยAnan Kaewchai ไม่ผ่าน
49614262049เมธาพร พันศิริพัฒน์Mathaporn Pansiripat ไม่ผ่าน
50614262052นันท์นภัส ขัติวงค์Nannapas Kattiwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)