สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 61/38)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614249001ฐิตารีย์ ไพบูลย์Thitaree Paiboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614249002ณัฐณิชา สุดสนิทNatnicha Sudsanit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3614249003นพดล บัวขาวNoppadol Buakhao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614249004ณัฐพร จั่นโพธิ์เตี้ยNatthaporn Chanphotia เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614249005เบญจา เหรียญเครือBenja Riankhruea ไม่ผ่าน
6614249006กัญญารัตน์ บุญทมGanyarat Boontom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614249007พัชรา กำแก้วPhatchara Kamkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8614249008พีรพงศ์ หนูนันท์Peerapong Nunan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614249009ขวัญฤดี แซ่ซื้อKwanrudee Saesue เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614249010สุจรรยา เทพวงษ์Suchanya Thepwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614249011สุนิลชา จิตตวิสุทธิกุลSunincha Jittawisutthikul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614249012ใบเฟิร์น เสน่ห์เสาวรสBaifern Sanesaowaros เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614249013ชัยยเดช ตระเวนทองผาChaiyadach Trawantongpha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614249014ปณิชญา จันทร์ผ่องศรีPanichaya Janpongsree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614249015ภราดร จันทร์มีชัยParadon Janmeechai ไม่ผ่าน
16614249016พรวดี บัวแก้วPornwadee Buakaeo เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614249017เนตรนภา ส่งแก้วNetnapa Songkaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614249018ปิยภรณ์ โตสวนPiyaporn Tosuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614249019ปิยวรรณ โตสวนPiyawan Tosuan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614249020รัชภูมิ อิ่มสำราญรัชต์ ไม่ผ่าน
21614249022รสสุคนธ์ แสงสว่างRodsukon Saengswang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614249024วิภารัตน์ โพธิ์ไพจิตWipharat Phophachit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614249025วิลาวรรณ อ่อนเบาWilawan Onbao เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24614249028สกุลตลา อินทร์ไพรSakuntala Inprai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614249031เสาวลักษณ์ เชื้อบัณฑิตSaowaluk Cheabandit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614249034อรวรรณ หงษ์ทองOrawan Hongtong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614249035อัจฉราพร สินธุ์ทองสุขAutcharaporn Sinthongsook เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)