สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 61/60)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614305044ศศิประภา จ้อยร่อยSasiprapa Joyroy ไม่ผ่าน
2614305046ศิริพร นามโทSiriporn Namto ไม่ผ่าน
3614305048ศุภนิดา เนียมหอมSuppanida Nemhom ไม่ผ่าน
4614305049สโรชา กสิชาวดงSarocha Kasichawong ไม่ผ่าน
5614305050สุธาสินี แสงนวนSuthasinee Sangnwum ไม่ผ่าน
6614305051อรนลิน ทีเหล็กOnnarin Teelek ไม่ผ่าน
7614305054เกียวไหม งามตาKeawmai Ngamta ไม่ผ่าน
8614305056จิดาภา มีเย็นJidapha Meeyen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614305058ศิริประภา โดยคำดีSiripapha Doykomdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10614305059สิรินธร จันทร์ธรรมSirinthon Jantham ไม่ผ่าน
11614305060สุกัญญา ปิ่นประชาSukanya Pinpracha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614305061สุชานันท์ สุวรรณทัตSuchanun Suwannatat ไม่ผ่าน
13614305062สุนันทา พิมพาSunanta Pimpa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614305065จิรนันท์ หริ่มแก้วJiranun Rimkeaw เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614305066อรจิรา ลิมปชยาพรOrnjira Limpachayaporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16614305067จิรวรรณ สงวนพันธุ์Jirawan Sanguanpan ไม่ผ่าน
17614305068เจตนิพัทธ์ ชุ่มจิตต์Jednipat Chumjit ไม่ผ่าน
18614305069อสมา ลิ้มไพบูลย์Asama Limpaiboon ไม่ผ่าน
19614305070อัญชลี พิณโสดาAnchalee Pinsoda ไม่ผ่าน
20614305071ไอวา มีสวนนิลAiwa Meessaunii เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614305073ณัฐภูมิ สายสวาทNattapoom Saisawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614305074ดัง เข็มนาคDung Khemnak ไม่ผ่าน
23614305076ทักษพร โสธรThaksaporn Sothorn ไม่ผ่าน
24614305077ธณัฐดา เรืองพลับพลาTanatda Rueangpappa ไม่ผ่าน
25614305078ธีรภัทร ขำวาจาTeeraphat Khumwaja ไม่ผ่าน
26614305079นราธิป โพนรัมย์Narathip Phonram ไม่ผ่าน
27614305080น้ำฝน เดชคล้ายNumfon Detklay ไม่ผ่าน
28614305081นิธิ บริรักษ์กุลNiti Borirakkul ไม่ผ่าน
29614305082ผกาวรรณ เข็มประดับPhakawan Khampradab ไม่ผ่าน
30614305083พีรดา รอดเจริญPeerada Rodjaroen ไม่ผ่าน
31614305084พีรพัฒน์ ศรีเหราPeerapat Shihara ไม่ผ่าน
32614305085ภควัต ชื่นพลPakawat Churnphon ไม่ผ่าน
33614305086กิตติพงษ์ แพงอุ่มKittipong Pangaum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614305087มัณฑนา นกทองManthana Nokthong ไม่ผ่าน
35614305088รัตนศักดิ์ พาทันRattanasak Patan ไม่ผ่าน
36614305089วรรณวิษา วาดเขียนWanwisa Wadkhian เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37614305090วราภรณ์ พงศ์เจษฎาพรWaraporn Pongjesadaporn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38614305091วสันต์ ภู่ระหงษ์Wasan Poorahong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39614305092วิลาวัลณ์ ทรัพย์มากWilawan Sapmak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40614305093ศุภสัณฑ์ ดอนวัดไพรSupasan Donwidpian ไม่ผ่าน
41614305094สหัสวรรษ ชอบสอาดSahatsawat Chopsaort ไม่ผ่าน
42614305095อภิณัฐ เทียมปานAphinat Tiampan ไม่ผ่าน
43614305096อภิสิทธิ์ แซ่เฮงAphisit Saeheng ไม่ผ่าน
44614305097อมรเทพ ทำจะดีAmonthep Thamjadee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45614305098จิราภา ปฐมพรสุริยะJirapa Pathompornsuriya ไม่ผ่าน
46614305099จุฑามาศ แซ่ลิ้มJutamast Saelim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47614305100ฉัตรติญา มีรอดChattiya Meerod ไม่ผ่าน
48614305101ธนกร บุตรกตัญญู ไม่ผ่าน
49614305102ปุญญพัฒน์ แจ้งแสงทองPunyapat Chengsaengthong ไม่ผ่าน
50614305103พลากร แถบไธสงPalakorn Thabtaisong ไม่ผ่าน
51614305104รวงข้าว ชีนะRaungkaow Cheena ไม่ผ่าน
52614305106สุพิชชา คงใจดีSupitcha Kongjaidee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53614305107อิทธิศักดิ์ ชุมดาวงษ์Ittisak Chumdawong ไม่ผ่าน
54614305108อดิศักดิ์ สังยาหยาAdisak Sangyaya ไม่ผ่าน
55614305109คอดีเย๊อะ อีแตลาKhodiyoh Efaeta ไม่ผ่าน
56614305110ดวงรวี บัวเชยDongrawee Buachaoy ไม่ผ่าน
57614305111ปิยะดา แก้วผกาPiyada Kaewphaka ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)