สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 61/73)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614418013ชนนิกานต์ ลิ้มเจริญChonnikan Limcharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614418015ชมพูนุช อยู่สูงเนินChompunuch Yusungnaen ไม่ผ่าน
3614418021ช่อลัดดา ศรีทองจ้อยCholudda Srithongjoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614418037กิ่งกานต์ เซี่ยงว่องKingkan Chiengwong ไม่ผ่าน
5614418041ทิพปภา พันธุ์สุรินทร์Tippapa Pansurin ไม่ผ่าน
6614418049นัทธมน แก้วน้ำมิตรNattamon Kaewnummit ไม่ผ่าน
7614418050นัทธมน โมคลองตันNatthamon Moklongtun ไม่ผ่าน
8614418053นารีรัตน์ นิลวรรณา ไม่ผ่าน
9614418057บรรจง คำปานBanjong Kamparn ไม่ผ่าน
10614418070ชนุตร์ พ่วงสมจิตต์Chanut Phuangsomjit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614418106สุรีย์พร เทียนโชติSureeporn Tianchot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614418114อรรถพร สร้อยระย้าAtthaporn Soriaya เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13614418123ธีราภรณ์ ชินวงค์พรหมTheeraporn Chinwongprom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614418131กาญจนา สัตถศาสตร์Kanchana Satthasat ไม่ผ่าน
15614418152วรินทร์ สมบุญWarin Sombun ไม่ผ่าน
16614418159ศรัณย์ สุวรรณเกิดSaran Suwannakerd เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614418161ญาสุมินทร์ เรืองฤทธิ์Yasumin Ruangrith ไม่ผ่าน
18614418172ขจรศักดิ์ เทพเทียมทัศน์Kachornsak Theptiamtas ไม่ผ่าน
19614418173เสาวลักษณ์ ห่วงเอี่ยมSaowalak Huangaiam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614418200ศิริพร ไทรวัฒนะศักดิ์Siriphorn Saiwattanasak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614418223ชวิศ ลือวิมลกฤษฐ ไม่ผ่าน
22614418224ชินภัทร อินทรสมบูรณ์Chinapat Intarasomboon ไม่ผ่าน
23614418263ธัญพร ธรรมสาลีThanyaporn Thammasari ไม่ผ่าน
24614418264มาลีนี ชาวสวนมุ่งเจริญMalinee Chawsuanmungjaroen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614418277นิสรา แก้วมณีNisara Kaeomanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614418291อิสริยาภรณ์ สุริฉายIssariyaporn Surichay เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614418295พรภิมล พูลสำราญPornpimol Poolsamran เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614418306ภาณุพงศ์ หงษ์โพธิ์Panupong Hongpho เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614418330สมิทธิภูมิ ปัตธิมากรSamitthiphum Patthimakon ไม่ผ่าน
30614418333สุชาตา ปุลิสัจจะSuchata Pulisajja เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614418334สิทธิชัย มุ่งขอบกลางSittichai Mungknopklang ไม่ผ่าน
32614418335สิรินทรา สุทธิบริบูรณ์Sirintra Suttiboriboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33614418346เกตุกนก พันธ์ประเสริฐKfdkdnok Phanprasert ไม่ผ่าน
34614418352อาทินันท์ ชูพงษ์Atinan Chupong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35614418354อุษณีย์ หินแก้วUtsanee Hinkaew ไม่ผ่าน
36614418356แอนนา โยธาAnna Yotha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37614418358พิชิต กิตติศักดิ์สุนทรPichit Kittisaksuntorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38614418359ปิยาภรณ์ รัดแดง ไม่ผ่าน
39614418360อริศรา นาคศรีสุข ไม่ผ่าน
40614418371วรัญญา คำแดงWaranya Kamdang ไม่ผ่าน
41614418374บุศรินทร์ ชอบทำกิจBudsarin Chobtamkit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42614418395ศุภกร ทองคำดีSupakorn Tongkamdee ไม่ผ่าน
43614418401ธนดล ดรุณไกรศรThanadol Darunkraisorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44614418406วิชญา แก้วโชติWichaya Kaewchot ไม่ผ่าน
45614418413พฤษฒิพงษ์ กุลชาPhursthipong Kulcha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46614418418อัครพล พรมแสงAkharapolpromsaeng Promsaeng ไม่ผ่าน
47614418419ฉันทนา ชาตินันท์Chanthana Chatinan ไม่ผ่าน
48614418420ธนาพิสิษฐ์ เลิศหงิมภูกนกTanapisit Loedngimpukanok ไม่ผ่าน
49614418421จิราวรรณ เทียนดอนไพรJirawan Tiandonprai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50614418422คัชรียา กระแสโสมKatchareeya Krasasom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)