สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 61/77)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614418007จิตรลดา มีทองChitrada Methong ไม่ผ่าน
2614418031ณัฐพล นุเคราะดีNatthaphon Nukhordee ไม่ผ่าน
3614418038ทอภัค เขียวสอาดTopak Khiawsaard ไม่ผ่าน
4614418039ทักษ์ดนัย นิลมณีTakdanai Ninmanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614418058บัณฑัต สระทองโต๊ะBantat Srathongtoh ไม่ผ่าน
6614418064ปาริฉัตร บรรจงขยายParichat Banjongkayai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614418071ชมชลัยย์ อิ่มพรChomchalai Imporn ไม่ผ่าน
8614418095ศศิวิมล ยางสูงSasiwimol Yangsung ไม่ผ่าน
9614418102สกุลรัตน์ เมืองจินดา ไม่ผ่าน
10614418109อภิชญา มะวงศ์สาApichaya Mawongsa ไม่ผ่าน
11614418113จุฑามาศ สัจจาศีลJutamas Satjasin ไม่ผ่าน
12614418142ภูมิบดี ก่อเกียรติตระกูลPhumbodee Kokaittrakul ไม่ผ่าน
13614418150วรัญญา เกตุแก้วWaranya Ketkaew ไม่ผ่าน
14614418163ศศิวิมล บุตรพุ่มSasiwimol Butpoom ไม่ผ่าน
15614418171สุวรินทร์ ปันร์นฉัตร์Suwarin Pannachat ไม่ผ่าน
16614418181ทนงศักดิ์ สมวงษ์Tanongsak Somwong ไม่ผ่าน
17614418192ธีรศักดิ์ มีชัยTheerasak Meechai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614418193นฤนาถ พิทักษ์รัชตศักดิ์Naluenat Phitakrachatasak ไม่ผ่าน
19614418216ชลิตา จันทะชัยChalita Jantachai ไม่ผ่าน
20614418219วรัญญา จุ้ยวัณณ์Waranya Juiwan ไม่ผ่าน
21614418226สหัสวรรษ พรหมเอียดSahatsawat Promaiad ไม่ผ่าน
22614418228สุดารัตน์ พยับวัฒนากูลSudarat Payabwattanakoon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614418233อนุธิดา ปรีชาชัยพันธุ์Anutida Preechachaiyapan ไม่ผ่าน
24614418257ธณัชชา นิลรัตThanatcha Ninrat ไม่ผ่าน
25614418266ธิติ ศุกระศรThiti Sukrasorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614418268ธีรพล จาตุรัสTeerapol Jaturat ไม่ผ่าน
27614418283ปณัฏฐา ทิมเที่ยงPanattha Timtieng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28614418285ประภัทรพิมพ์ ดวงกาญจนารัตน์Prapatpim Duangkanjanarat ไม่ผ่าน
29614418305ภัสสร ประทุมแสงPassorn Pratoomsaeng ไม่ผ่าน
30614418312มุทิตา มาลัยMuthita Malai ไม่ผ่าน
31614418324จิดาภา พุ่มพวงJidapa Pumpuang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32614418340เสาวลักษณ์ แสงทองSaowalak Saengthong ไม่ผ่าน
33614418342หัสยา เพ็งจันทร์Hatsaya Pengjan ไม่ผ่าน
34614418345อนุชา สมกระบวนAnucha Somkrabuan ไม่ผ่าน
35614418347อมรวิทย์ คล่องรักสัตย์Amonvit Klongrakast ไม่ผ่าน
36614418357ไอลดา หงษ์เวียงจันทร์Ailada Hongwiangchan ไม่ผ่าน
37614418362พลชนะ เหมือนท่าไม้Ponchana Mueanthamai ไม่ผ่าน
38614418363ณชพล หงษ์สำโรงNachaphon Hongsamrong ไม่ผ่าน
39614418369กสุมา ดวดเครือKasuma Duadkrue เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40614418380ณัฐจิรา วิจิตรธำรงศักดิ์ ไม่ผ่าน
41614418383ประภาศิริ พิทักษ์ไทรทองPrapasiri Pitaksaitong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)