สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 61/85)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1614459001กนกวรรณ ระย้าทองKanokwan Rayathong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2614459002กวินทิพย์ แซ่จึ๊งKawinthip Saejueng เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3614459003จุฑาภรณ์ ดวงแขJuthaporn Duangkha เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4614459004เจนจิรา ชุ่มชื่นJenjira Chumchuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5614459005จาริยา จันทรJariya Janthorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6614459006จุฑาพร เจริญทรัพย์Chuthaphon Charoensap เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
7614459007จุฑามาศ นิลบุตร์Juthamas Ninlaboot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8614459008เฉลิมพร สะสมทรัพย์กุลChalermporn Sasomsabkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9614459009ชุติมา พรวนประมูลChutima Pruanpramoon ไม่ผ่าน
10614459010ฐิติวรดา หอมชื่นThitiwarada Homchuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11614459011ชนาภา วรรณสกุลChanapa Wannasakun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12614459012ธนาภรณ์ ชูสุวรรณThanaporn Chusuwan ไม่ผ่าน
13614459013ชารินา ฮกฮวดซิ้มCharina Hokhuadsim เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14614459014ธีรนัย ชูวงศ์Teeranai Chuwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15614459015พงศธร พลอยโพลงสุขPongsathorn Ployplongsuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16614459016ธัญญารัตน์ ทั้งศรีThanyarat Thangsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17614459017พรพิพัฒน์ กิจสกุลPornpipat Kijsakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18614459018พรพิไล ชมพระแก้วPornpalai Chomphrakaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19614459019รัตติกาล คำทองRattikal Kumtong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20614459020ลัดดาวัลย์ จันทรLaddawan Chanton เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21614459021วนัชพร จันทรWanatchaporn Janton เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22614459022วรรณนิสา ศิริมงคลWannisa Sirimongkol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23614459023ธัญญารัตน์ หลวงปราบTunyarut Lhungprab เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24614459024ทัชญา เพิ่มอักษรTatchaya Permaksorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25614459025ศศิวิมล พัฒนศศิรัฐกุลSasiwimon Pattanasasiratthakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26614459026ธนพร สุดชาวงค์Thanaporn Sudchawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27614459027สุดากาญจน์ พูลเกษมSudakarn Poolkasam ไม่ผ่าน
28614459028สุภาภรณ์ ก่อเจริญSupaporn Korcharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29614459029อภิรดา รานไพรAphirada Ranprai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30614459030นิธิกิตติ์ สมจิตร์Nitikit Somjit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31614459031นารีรัตน์ ประชานิยมNareerat Prachaniyom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32614459032พรรณนารา หลำวรรณะPhannara Lamwanna เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33614459033กฤษณะ อิ่มพราหมณ์Krisana Impram เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34614459034จิราพร สุวรรณโสภาJiraporn Suwannasopha ไม่ผ่าน
35614459035ผกามาส สว่างเมฆPhakamas Sawangmek เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36614459036ชนิกานต์ วิทยารังสิมันต์Chanikarn Wittayarungsimunt เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37614459037วารินทร์ รูปงามWarin Roopngam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38614459038ศิริรัตน์ คำภาพักตร์ ไม่ผ่าน
39614459039ณัฏนิชา จิตถนอมNatnicha Jittanom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40614459040ภคพร กรีกรนPakaporn Kreekron เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41614459041สายสุนีย์ จันทร์สิงห์Saisuni Chansing ไม่ผ่าน
42614459042สุธาสินี จำรูญศิริSuthasini Jamroonsiri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43614459043สุปรียา เกรแฮมSupreeya Graham ไม่ผ่าน
44614459044สุปรียา บัวดีSupreeya Buadee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45614459045สุพรรษา ศรีสุขSupansa Srisuk ไม่ผ่าน
46614459046วันเฉลิม แสงสุเทพWanchalerm Saengsuthep เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47614459047ณัฐพล พูพะเนียดNutthaphon Pupanead เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48614459048สุพรรษา ตราโตSupunsa Trato เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49614459049นริศรา รัตนานนท์Narisara Rattananon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
50614459050นิมิต อาสาเสนาNimit Asasana เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51614459051พนิดา วงศ์วานPanida Wongwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52614459052ภวินท์ ภวังครัตน์Phawin Phawangkarat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53614459053ศรีเมขลา เลิศผลSrimakkala Lertphol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54614459054สุธาทิพย์ พระจันทร์Suthathip Phrajan ไม่ผ่าน
55614459055บุษณี ถาดทองButsanee Thadthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56614459056เกสรา โพธิ์ชุ่มKadesara Phochoum เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57614459057ศิริพร ปิ่นมณีSiriporn Pinmanee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
58614459058ชนนิกานต์ เผือกนิมิตรChonnikan Phuaknimit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59614459059นัทรวี ทองสามสีNatrawee Thongsamsee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)