สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 62/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624387001ไกรสร เนียมผลKraisorn Niemphon ไม่ผ่าน
2624387002ณัฐนิชา อรรถสุนทรNutnicha Atthasoontorn ไม่ผ่าน
3624387003ฝนทิพย์ สุนทรFonthip Sunthron ไม่ผ่าน
4624387004ธันญฤทธิ์ ธูปโพธิ์Tanyarit Thooppho ไม่ผ่าน
5624387005นฤเบศ ธูปโพธิ์Naruebet Thooppho ไม่ผ่าน
6624387006ปทุมมา ทิมหลำPatumma Thimlam ไม่ผ่าน
7624387007ปราณปรียา พวกยะParnpreeya Phaukya ไม่ผ่าน
8624387008พลอยปภัส ปฐมพัฒน์ธนากุลPloypapat Pathompattanakul ไม่ผ่าน
9624387009พุฒิพงศ์ เชาวนานนท์Puttipong Chowananon ไม่ผ่าน
10624387010กฤษณา ฤาชาฤทธิ์Kritsana Ruecharit ไม่ผ่าน
11624387011ปภาวิน จันทร์จารุภัคPaphawin Chanjarupak ไม่ผ่าน
12624387012เจษฎา พุ่มต้นวงษ์Jessada Pumtonvong ไม่ผ่าน
13624387013พิมพกานต์ หงษ์ทองPimpakan Hongthong ไม่ผ่าน
14624387014ภควัตร สุเมธาพันธุ์Phakawat Sumethaphan ไม่ผ่าน
15624387015ศศิภา นกเล็กSasipha Noklek ไม่ผ่าน
16624387016สุกิตตา ยืนยงค์Sukitta Yuenyong ไม่ผ่าน
17624387017จีราภรณ์ ลบแย้มJeeraporn Lopyaem ไม่ผ่าน
18624387018อดิศา หอมจันทร์Adisa Homchan ไม่ผ่าน
19624387019สุทธิกาญจน์ ล้อทองคำแท้Suttikan Lorthongkhamthae ไม่ผ่าน
20624387020รติพงษ์ อภิญสถานนท์Ratiphong Aphinsathanon ไม่ผ่าน
21624387021วีริศ ทองอินทร์Weris Thongin ไม่ผ่าน
22624387022ณัชชา เวชวิฐานNatcha Wechwithan ไม่ผ่าน
23624387023อภิสิทธิ์ แก้วประดิษฐ์Aphisit Kaewpadit ไม่ผ่าน
24624387024อุดมลักษณ์ วิชัยกุลUdomluck Wichaikul ไม่ผ่าน
25624387025ภัทรา นาคทั่ง ไม่ผ่าน
26624387026วรวุฒิ สีหมนตรีWarawut Seehamontree ไม่ผ่าน
27624387027เอกอนันต์ ทัพปิรา ไม่ผ่าน
28624387028เหมวดี บุดดีคง ไม่ผ่าน
29624387029อรชพร โพธิ์งาม ไม่ผ่าน
30624387030กนกวรรณ ทองสาKanokwan Thongsa ไม่ผ่าน
31624387031ชาญชล ทองประเสริฐChanchon Thongprasert ไม่ผ่าน
32624387032วรวิช รุจิวัฒนพงศ์Worawit Rujiwattanapong ไม่ผ่าน
33624387033รัชชานนท์ ศรีสุข ไม่ผ่าน
34624387034ณัฐณิชา ทอมุดNatnicha Thomud ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)