สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 62/2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624186001กนกวรรณ ชาดำGanokwan Chadam ไม่ผ่าน
2624186002กรรณิการ์ ไกรษรKannika Kraisorn ไม่ผ่าน
3624186003กรรณิการ์ ไชยคูณKannika Chaiyakoon ไม่ผ่าน
4624186004กานต์ธนิษฐ์ วิชัยเมืองGantanit Vichaimuang ไม่ผ่าน
5624186005เกศแก้ว ขุนไม้งามGadkaew Kunmaygam ไม่ผ่าน
6624186006จุฑามาศ บุญย้อยJutamat Boonyoy ไม่ผ่าน
7624186007ชรินรัตน์ ช้างน้ำCharinrat Changnum ไม่ผ่าน
8624186008ญาณี ชนะบุญYanee Chanaboon ไม่ผ่าน
9624186009ฐิติมา เถียนนอกThitima Thiannok ไม่ผ่าน
10624186010จันทิมา สงค์อยู่Jantima Songyoo ไม่ผ่าน
11624186011นริศรา สุภิมลNarisara Suphimol ไม่ผ่าน
12624186012นวลปรางค์ ภู่ชัยNuanprang Poochai ไม่ผ่าน
13624186013นันทิยา ดาวกระจ่างNantiya Dowgrajang ไม่ผ่าน
14624186014นิภาดา ปิ่นแก้วNiphada Pinkaew ไม่ผ่าน
15624186015บุษรินทร์ ผลาเผือกBudsarin Phalaphuek ไม่ผ่าน
16624186016ปณิตา คงคาสีPanita Khongkasie ไม่ผ่าน
17624186017ชิดชนก แตงอ่อนChitchanok Taengoon ไม่ผ่าน
18624186018พัชรินทร์ โทไธสงPatcharin Thothaisong ไม่ผ่าน
19624186019พิมพ์ชนก ยังดีPimchanok Yangdee ไม่ผ่าน
20624186020พีรยา อาภานันท์Peeraya Arphanun ไม่ผ่าน
21624186021ภาวิตา ทยาสินPavita Tayasin ไม่ผ่าน
22624186022เมทินี จันสะอาดMethinee Jansaard ไม่ผ่าน
23624186023รัตนากร จันทร์มีชัยRatanakorn Janmeechai ไม่ผ่าน
24624186024ลดาวัลย์ งามยิ่งLadawan Ngamying ไม่ผ่าน
25624186025ลลิตา เกิดโภคาLalita Koedphoka ไม่ผ่าน
26624186026วรรัตน์ น้อยจันทร์Worarat Noichan ไม่ผ่าน
27624186027วราภรณ์ เชื่องสุวรรณ์Waraporn Chuengsuwan ไม่ผ่าน
28624186028วาสนา คันธจันทร์Wassana Kantajan ไม่ผ่าน
29624186029วิลาวรรณ ชูช่วยVilawan Chuchuai ไม่ผ่าน
30624186030วิวรรณดา ศรีสมบูรณ์Wiwanda Srisomboon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)