สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 62/35)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624249001ปณิตา อรุณรัตน์Panita Aroonrat ไม่ผ่าน
2624249002ปนัดดา สวัสดิ์บริรักษ์Panadda Sawatbohrirak ไม่ผ่าน
3624249003วรวุฒิ เกลียวกันWorawut Kliawkun ไม่ผ่าน
4624249004กรองทอง จันทรังษีKrongtong Juntarangsii ไม่ผ่าน
5624249005จีรประภา สืบพงษ์เสือJeeraprapha Suebphongsuea ไม่ผ่าน
6624249006ชลสิทธิ์ ขันทองChonlasit Khanthong ไม่ผ่าน
7624249007ณิชาภรณ์ พึ่งพันธ์Nichaporn Peaugphan ไม่ผ่าน
8624249008ศรัณยา อารมย์ชื่นSaranya Aromchuen ไม่ผ่าน
9624249009นภาพร พุกคำNaphaphon Pukkham ไม่ผ่าน
10624249010นันทิชา ใจบุญNunticha Jaiboon ไม่ผ่าน
11624249011ลักษมี ศรีดีLaksamee Sridee ไม่ผ่าน
12624249012วิภาวรรณ์ พลับทองWipawan Phlabthong ไม่ผ่าน
13624249019พีรวิชญ์ อินทร์อ่อนPhirawit Inon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)