สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 62/46)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624261001กมลรัตน์ ชมภูทิพย์Kamollat Chomphuthip ไม่ผ่าน
2624261002ณัฏฐณิชา จีนหลีNatthanicha Chinli ไม่ผ่าน
3624261003จินต์ ใจมีหวังJin Jaimiwhang ไม่ผ่าน
4624261007พรชัย คำมีPornchai Kammee ไม่ผ่าน
5624261008เพ็ญนภา จ้อยอ้ายPhennapha Joyai ไม่ผ่าน
6624261011ศศิโสม ดอนบุญไทยSasisom Donbunthai ไม่ผ่าน
7624261014สมบูรณ์ คืนชัยภูมิSombun Khuenchaiphum ไม่ผ่าน
8624261015สุดารัตน์ ดียิ่งSudarat Deeying ไม่ผ่าน
9624261017สุพรรณษา กอกุลชังSuphansa Korkunchang ไม่ผ่าน
10624261018สุพรรษา โสภาฉัตร์Supansa Sophachatr ไม่ผ่าน
11624261019สุเมธ สุขโขSumet Sukkho ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)