สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 62/68)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624801001กชนันท์ ปรึกษากรKotchanan Pruksakorn ไม่ผ่าน
2624801002กานต์ธิดา ประเทศกรณีย์Karntida Pratedkorranee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
3624801003กัญญารัตน์ ตรีสุวรรณKanyarat Tisuwan ไม่ผ่าน
4624801004จิรวัฒน์ กลิ่นคุ้มJirawat Klinkhum ไม่ผ่าน
5624801005จุฑาทิพย์ มั่นปานJutatip Manpan ไม่ผ่าน
6624801006กิติพัฒน์ ดวงมาศKitiphat Duangmas ไม่ผ่าน
7624801007ชนาธินาถ รูปสมChanatinad Roobsom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8624801008ชนิกา เค้าภูไทยChanika Khaophuthai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9624801009ชลธิชา น้อยพุกChonthicha Noiphuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10624801010ชานนท์ อินจันทึกChanon Ainchantheuk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11624801011คณาวรรณ กลิ่นลำดวนKanawan Klinlumduan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12624801012ณัฐกฤตา อุ่นนาภิวัฒน์Natkritta Aunnapiwat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13624801013ณัฐพร แช่มชื่นNatthaporn Chamchuen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14624801014ณัฐวุฒิ ทิพย์รัตน์Nutthawut Tiprat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15624801015ดรัณรัตน์ เกตุมอญDaranrat Ketmon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16624801016ดวงจันทร์ เดชเด่นรัศมีDuangjan Dechdenrassamee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17624801017ดิษฐ์กวี เที่ยงธรรมDitkawee Theingtam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18624801018ถาวรีย์ ไทยโตThawaree Thaito ไม่ผ่าน
19624801019ทองพรรณราย โลหะสุวรรณ์Thongpannarai Lohasuwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20624801020ทัศนัย เยาวเรศTudsanai Yaowaret ไม่ผ่าน
21624801021จิรนันท์ สุขแสงศรีJiranan Sooksangsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22624801022ธัญวรัตม์ ใจบูชาศักดิ์Thanwarat Jaibuchasak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23624801023ธีร์สุดา ตุ้มต่างหูThisuda Tumtanghu ไม่ผ่าน
24624801024ธีระพงษ์ ศิลปวิจิตรการTeerapong Silapawilitrkar เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25624801025ธีริศรา สิงห์ทองThirisara Singthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
26624801026จุฑากาญจน์ ชัยมงคลJuthakarn Chaimongkhon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27624801027จุฬาลักษณ์ เสาร์เฉลิมChurarak Saorchaloem เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
28624801028ณัชชา เนี๊ยะอั๋นNatcha Niaan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29624801029ปฏิภาณ มุระญาติPatiphan Murayat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30624801030ปภาดา มาขนPapada Makhon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31624801031พรชนก กอกิมพงษ์Pornchanok Kokimpong ไม่ผ่าน
32624801032พรธิดา สวัสดีPorntida Sawatdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33624801033พัตกิตร แสวงบุญPatakit Sawaengbon ไม่ผ่าน
34624801034พุฒินาท คล้อยสวาทPuttinart Kloysawart เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35624801035ณัฐดนัย แสงประทุมNutdanai Sangpratoom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36624801036ณัฐนนท์ อุทุมพิรัตน์Natthanon Uthumphirat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37624801037ณัฐพงศ์ แซ่ลี้Nathapong Saeliee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38624801038ถิรวัฒน์ นะวงศ์Thirawat Nawong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
39624801039มณีรัตน์ น้อยวิจิตร์Maneerat Noiwichit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40624801040ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์Taweesak Srichanin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41624801041ยุวดี จันทรักษาYuwadee Jantharaksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42624801042รวินท์นิภา อันสุวรรณRawinnipha Ansuwan ไม่ผ่าน
43624801043รักษิต คิดในทางดีRuksit Kidnaitangdee ไม่ผ่าน
44624801044รัตนากร โก้เครือRatthanakorn Kokhruea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45624801045วรรณภา บัวพิมพ์Wannapa Buapim ไม่ผ่าน
46624801047วรรณรัชต์ จันทร์นิเวศน์Wannarat Jannivest เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47624801050วีรพงษ์ สัจจริงWerapong Satjring เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48624801053ธนญชัย แห้วเพ็ชรThanongchai Haeowpet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49624801055ศิลา วงษ์จูSila Wongjoo ไม่ผ่าน
50624801056ศุภณัฐ จอมฟูSuppanat Jomfu ไม่ผ่าน
51624801061ธีรนัย ทองอินTeranai Thongin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
52624801102ชุติมา พงศ์สุวรรณเขตChutima Pongsuwankhet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53624801103ดาวศุกร์ สุขงามDaosuk Sukngam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54624801104อรรถวิท วิบูลมงคลAuttawit Viboonmongkol เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)