สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 62/8)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1624143001กนกพร สีลารัตน์Kanokporn Seelarat ไม่ผ่าน
2624143002กฤษณา วอทองKrisana Wotong ไม่ผ่าน
3624143003กัญทิมา จันทร์สุขKanthima Chansuk ไม่ผ่าน
4624143004กันต์ชนก อ้อยตระกูลKanchanok Oitrakun ไม่ผ่าน
5624143005กาญจนา วิระนนท์Kanjana Viranon ไม่ผ่าน
6624143006โกวิน ทองสุขKowin Thongsuk ไม่ผ่าน
7624143007ขจรกิตติ์ ประภาสโนบลKajornkit Parpasanobol ไม่ผ่าน
8624143008ขวัญชนก ตู้แก้วKhwanchanok Thookeaw ไม่ผ่าน
9624143009กมลพรรณ อยู่บำรุงKamonpan Yubamrung ไม่ผ่าน
10624143010จณิสตา นำทะโชติChanisata Namthachot ไม่ผ่าน
11624143011จตุพร พูนบางยุงJatupron Poonbangyung ไม่ผ่าน
12624143012จตุพร ภูขมังChatuphon Pookamang ไม่ผ่าน
13624143013จตุพร สุขสิงห์Jatuporn Suksing ไม่ผ่าน
14624143014จารุวรรณ พุฒทรัพย์Jaruwan Putsab ไม่ผ่าน
15624143015จินดารัตน์ อินสว่างJindarat Insawang ไม่ผ่าน
16624143016จิระพนธ์ พาศรีJirapon Pasri ไม่ผ่าน
17624143017จิรัฏฐ์ ช่วยชูChirat Chuaichu ไม่ผ่าน
18624143018ชลดา อุทัยทองChonlada Uthaithong ไม่ผ่าน
19624143019โชติมา จันทร์วิเชียรChotima Junvichiar ไม่ผ่าน
20624143020ณลิตตา แพงกิ่งNalidta Phaengking ไม่ผ่าน
21624143021ณัฎฐา บุญช่วยNattha Boonchuay ไม่ผ่าน
22624143022ณัฐชยา นุชทองม่วงNatchaya Nuchthongmong ไม่ผ่าน
23624143023ณัฐนิภา บุญขันธ์Nattanipa Boonkhun ไม่ผ่าน
24624143024ณัฐิวุฒิ เกี้ยวเพ็งNatthawut Kiaopheng ไม่ผ่าน
25624143025ณิชารัตน์ ศรีเอี่ยมNicharat Sriiem ไม่ผ่าน
26624143026ไตรรัตน์ หงษ์โตTairat Hongto ไม่ผ่าน
27624143027ถิรดา เจริญอินพรหมThirada Jearninprom ไม่ผ่าน
28624143028ธนพร ฉิมวัยThanaporn Chimmawai ไม่ผ่าน
29624143029ธนพร ธะยาธรรมThanaporn Thayatum ไม่ผ่าน
30624143030ชลิตา ภักษาแสวงChalita Paksasawang ไม่ผ่าน
31624143031ธเนศ ชาดงThanet Chadong ไม่ผ่าน
32624143032ธวัลรัตน์ เทียมสุวรรณ์Thawanrat Thiemsuwan ไม่ผ่าน
33624143034กิตติมา ถิ่นบางบนKittima Thinbangbon ไม่ผ่าน
34624143038ธนวัฒน์ เศวตทัตTanawatt Sawettatat ไม่ผ่าน
35624143046พชรพล จ้อยร่อยPhacharaphon Choiroi ไม่ผ่าน
36624143049พลศิษฏ์ คุ้มพะเนียดPollasit Kumpanied ไม่ผ่าน
37624143086อรพินท์ ไตรสิทธิ์Orrapin Traisit ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)