สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 63/103)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1634189096วันดี พลายงามWandee Plaingam ไม่ผ่าน
2634189098วินัย โพธิ์มหันต์Winai Pomahan ไม่ผ่าน
3634189099วิไลวรรณ เจริญศรีWilaiwan Jareunsri ไม่ผ่าน
4634189100วิศรุต วงศ์ดวงแก้วWitsarut Wongduangkaeo ไม่ผ่าน
5634189101วิษณุ โตสง่าWitsanu Tosanga ไม่ผ่าน
6634189102วีรภัทร มังน้อยWerapat Mangnoi ไม่ผ่าน
7634189103ศิรวิทย์ คงศรีSirawit Khongsri ไม่ผ่าน
8634189105ศิริโชค ชิมเทพSirichock Chimthep ไม่ผ่าน
9634189106ศิริณภา บุตรยากรัด ไม่ผ่าน
10634189107ศิริมา ชั้นสกุณีSirima Chansakunee ไม่ผ่าน
11634189108เศรษฐ์ชาญ สังข์วรรณะSescharn Sangwanna ไม่ผ่าน
12634189109สร้อยทิพย์ จิตรโสมSroythip Jitsom ไม่ผ่าน
13634189110สราวุธ สระทองอ้อยSarawut Srathongaoy ไม่ผ่าน
14634189111สหรัฐ ธิโสธร ไม่ผ่าน
15634189112สิทธิพล ศรีจันทร์Sittiphol Srichan ไม่ผ่าน
16634189113สุจิตตรา คำทวีSujittah Kamtawee ไม่ผ่าน
17634189114สุดารัตน์ พงษ์กะชาSudarat Phongkacha ไม่ผ่าน
18634189115สุทธวีร์ เข็มกลัด ไม่ผ่าน
19634189117อดิศร อิ้นมณีAdisorn Ainmanee ไม่ผ่าน
20634189118อดิสร แก้ววันAdisorn Keawwan ไม่ผ่าน
21634189119อนุชา ใชโยAnucha Chaiyo ไม่ผ่าน
22634189120อนุสรณ์ ขวัญสกุลAnusorn Khansakui ไม่ผ่าน
23634189121อภินันท์ จันทร์สุวรรณ์Apinan Jansuwan ไม่ผ่าน
24634189123อัครพล ลิ้มสวัสดิ์Akarapol Limsawad ไม่ผ่าน
25634189124อัครอม จิAkrom Ji ไม่ผ่าน
26634189125อัญชลีกร ประกอบมูลAunchaleekorn Prokobmoon ไม่ผ่าน
27634189126อับดุลมูอิส เจ๊ะแฮAbdulmuis Jehhae ไม่ผ่าน
28634189127อัษฎา วิจิตต์โภคินOatsada Wichitphokhin ไม่ผ่าน
29634189128อาทิตย์ ลาหนองแคน ไม่ผ่าน
30634189130อารีญา เพชรแอนAreeya Petchann ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)