สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 7.53)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1465418901กุลธิดา ตับทองKultida Tubthong ไม่ผ่าน
2465418902ชนิดา แสงสุขเอี่ยมChanida Sangsukiam ไม่ผ่าน
3465418903บรรเจิด อุตสาหะBunjerd Utsaha ไม่ผ่าน
4465418904บุญศรี พุ่มสว่างBoonsri Phomsawang ไม่ผ่าน
5465418905ประทุมพร อินทรวิศิษฏ์Pratumporn Inthrawisit ไม่ผ่าน
6465418906พัชรินทร์ ภิญญาณPhatcharin Phinyan ไม่ผ่าน
7465418907พัฒนา ใจช่วงโชติPatthana Chaichongchot ไม่ผ่าน
8465418908วิไลพร เพ็งเจริญWilaiporn Ponbjarang ไม่ผ่าน
9465418909สันทนา อัคณะSunthana Aukkana ไม่ผ่าน
10465418910สาวิตรี คมคายSavitree Komkay ไม่ผ่าน
11465418911สำเภา บุญรอดSampao Boonrot ไม่ผ่าน
12465418912สุกานดา พินิจการSukanda Pinitkarn ไม่ผ่าน
13465418913สุจินดา ปัญญาSujinda Punya ไม่ผ่าน
14465418914สุชาดา เชื้ออิบSuchada Chaeib ไม่ผ่าน
15465418915สุเทพ ศรีกำเหนิดSuthep Srekumherd ไม่ผ่าน
16465418916อัจฉรา สายบุญลีAujchara Saiboonlee ไม่ผ่าน
17465418917อัญชลี พงษ์ศักดิ์ชาติAnchalee Phongsakchat ไม่ผ่าน
18465418918จุฑามาศ นาคเขาวงJuthamas Narkkouwong ไม่ผ่าน
19465418919เตือนจิตร ภู่มาลีTeanjit Pumalee ไม่ผ่าน
20465418920ทิพวรรณ เสี่ยงบุญTippawan Seangboon ไม่ผ่าน
21465418921เพิ่มพูน จันทร์กระจ่างPermpun Jankajang ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)