สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 7.22)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1463332101กนกวรรณ สุรสีห์เรืองชัยKanogvan Suracheerungchai ไม่ผ่าน
2463332102กมลพรรณ เกิดไพบูลย์Kamonpun Deaddaiboon ไม่ผ่าน
3463332103กฤติญา แก้วทองKittiya Kaewthong ไม่ผ่าน
4463332104กิตติมา กฤตานุสารKittima Kidtanusan ไม่ผ่าน
5463332105ขวัญใจ แสงอาทิตย์Kwanjai Sangatit ไม่ผ่าน
6463332106ขันติพล พุฒิแสงจันทร์Khuntipol Puttisangjun ไม่ผ่าน
7463332107จเร พรมแตงJaray Promtang ไม่ผ่าน
8463332108จินตนา ยมพุกJintana Yompoog ไม่ผ่าน
9463332109ชัยพฤกษ์ อ่อนสดChaiwak Oonsod ไม่ผ่าน
10463332110ชิดชนก มีอาญาสิทธิ์Chidchanok Meeayasit ไม่ผ่าน
11463332111ณัฐวุฒิ ถนอมบุญNuttawut Tanomboon ไม่ผ่าน
12463332112ดนุภพ ศิริสุขโภคาDanupop Sirisukpoca ไม่ผ่าน
13463332113ทัดดาว บุษบาทองThaddow Bousbathong ไม่ผ่าน
14463332114ธิดารัตน์ เผือกหอมThidarat Phuakhom ไม่ผ่าน
15463332115นฤมล เจริญภักดีNarumon Jaroenpakdee ไม่ผ่าน
16463332116นิลวรรณ ภาสนวัฒน์Nirawan Pasnawan ไม่ผ่าน
17463332117ปณต ชมชื่นใจPanot Chomchunjai ไม่ผ่าน
18463332118ปนัดดา ปัญญาสวรรค์Panudda Panyasawan ไม่ผ่าน
19463332119ประติรัตน์ ฮวดใช้Pratirat Houdchai ไม่ผ่าน
20463332120ปริฉัตร จิตรชอุ่มParichat Jitchom ไม่ผ่าน
21463332121ปรียาภรณ์ กลั่นแตงPreeyaporn Klantaeng ไม่ผ่าน
22463332122พงษ์พันธ์ มุททาหัตถากรPhongparh Muttahattarkorn ไม่ผ่าน
23463332123พรพรรณ ธนวรรณPornpan Thanawan ไม่ผ่าน
24463332124พัชรี พุ่มบางป่าPutcharee Pumbangpa ไม่ผ่าน
25463332125มาลัยพร จันทคาตรMalaiporn Jantakard ไม่ผ่าน
26463332126ยนธิชัย สงวนสัตย์Yontichai Sagounsat ไม่ผ่าน
27463332127รติ ตันตระกูลRati Tantragool ไม่ผ่าน
28463332128รัฐศักดิ์ ปรกแก้วRattasak Prokkeaw ไม่ผ่าน
29463332129รัตชินีวรรณ จันทร์ชื่นRatchineewan Janchuen ไม่ผ่าน
30463332130ลำพูน เวชภันธ์Lumpoon Watchapun ไม่ผ่าน
31463332131วราภรณ์ ถินวงษ์ดวงWaraporn Tinvongdong ไม่ผ่าน
32463332132วราภรณ์ หงส์เลิศนภากุลWarapron Hongleasnapagul ไม่ผ่าน
33463332133วลัยพร คณะวาปีWalaiporn Kanavapee ไม่ผ่าน
34463332134วีรยุช ปิละมานนท์Weerayuch Pilamanont ไม่ผ่าน
35463332135ศราวรรณ วิเศษสิงห์Sarawun Visetsing ไม่ผ่าน
36463332136ศรีรัศมิ์ ธิติวรนันท์Seerate Thitiworrnan ไม่ผ่าน
37463332137ศิริลักษณ์ สวยขุนทดSirilak Suaykhuntot ไม่ผ่าน
38463332138ศิริวรรณ แม้นนิยมSiriwan Manniyom ไม่ผ่าน
39463332139สมฤดี เรืองสุรีย์Somludee Reagsure ไม่ผ่าน
40463332140สาธิต พิชัยไพบูลย์Sathit Pichaipaiboon ไม่ผ่าน
41463332141สาวิตรี จำลองSaviree Jomlong ไม่ผ่าน
42463332142สิริพงษ์ พงศุภานนท์Siripong Pongsuphanon ไม่ผ่าน
43463332143สิริพร โพธิ์คำSiriphon Phokam ไม่ผ่าน
44463332144สุณัฐพงศ์ มาลัยศรีSunuttapong Malaisri ไม่ผ่าน
45463332145สุภาพร กสิพัฒนาวงศ์Supaporn Kisipaptanawong ไม่ผ่าน
46463332146สุภาพร พัฒนพร้อมสุขSupaporn Pattanapromsuk ไม่ผ่าน
47463332147อมรา คงเดชAmmara Kongdat ไม่ผ่าน
48463332148อัจจิมา จังพานิชAdjima Changphanit ไม่ผ่าน
49463332149อาทิตย์ พุ่มปรีดาArtid Phumpreeda ไม่ผ่าน
50463332150อานนท์ สุญจันทร์Anon Soonjan ไม่ผ่าน
51463332151อายุกา พรของอินทร์Aryuka Pornkhongin ไม่ผ่าน
52463332152อภิชา ทองดอนน้อยApicha Tongdonnoi ไม่ผ่าน
53463332153กนกวรรณ เจนศิริภาภรณ์Kanokwan Jansiripaporn ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)