สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 9.40)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1483308201กรองทิพย์ บรรเลงการKrongthip Banlengkan ไม่ผ่าน
2483308202ถาวร นิลคำThawon Nilkum ไม่ผ่าน
3483308203กอเดช เหมจิKodech Hamchi ไม่ผ่าน
4483308204ศุภกิจ จันทร์ฉายSupakit Chanchay ไม่ผ่าน
5483308205กิจเสถียร อันโนKaineting Onne ไม่ผ่าน
6483308206ไกรศรณ์ อ่อนสุดดีKraisorn Ornsuddee ไม่ผ่าน
7483308207คมสัน พลอยพยัฆค์Komsan Poypyak ไม่ผ่าน
8483308208จิรศุภา ปล่องทองJirasupa Plongthong ไม่ผ่าน
9483308209จีระวัฒน์ คงพิบูลย์Jeerawat Kongpiboon ไม่ผ่าน
10483308210ชาญชนะ ชื่นชมChanchana Chuenchom ไม่ผ่าน
11483308211ณัฐกาญจน์ ศรีประสงค์Nattakarn Sriprasong ไม่ผ่าน
12483308212ณัฐพล ภักดีพันธ์Nutapon Pugdepurn ไม่ผ่าน
13483308213ตุ๊กตา แสนคำTukkata Shankum ไม่ผ่าน
14483308214ธีรพงศ์ สังขารTeerapong Sangkan ไม่ผ่าน
15483308215ธีรศักดิ์ อาชาชัยรุ่งเรืองTheerasak Archachairungruang ไม่ผ่าน
16483308216ธีระพงษ์ ตรานกแก้วTreerapong Tranokkaw ไม่ผ่าน
17483308217นพดล เอี่ยมน้อยNoppadol Eaimnoy ไม่ผ่าน
18483308218นันทพล พิพัฒน์จรัสวงศ์Nanthaphon Phipatjaratwong ไม่ผ่าน
19483308219นันทยากร สำเนียงหวานNunthayakorn Samneangwan ไม่ผ่าน
20483308220บุญยศ เกษมสุขไพศาลBoonyot Kasamsukpaisan ไม่ผ่าน
21483308221ประจักษ์ ขำอิ่มPrachak Khamim ไม่ผ่าน
22483308222ปรัชญา กิจภราดรPreachya Kijparadon ไม่ผ่าน
23483308223ปรางทิพย์ เดชประเสริฐPrangtip Dechpraserth ไม่ผ่าน
24483308224ปรีชา ปิ่นตบแต่งPreehca Pintobtang ไม่ผ่าน
25483308225ปรีดาภรณ์ รองเดชPhreedaporn Rongdej ไม่ผ่าน
26483308226ปุณณวิช อินทรทรงPunnawich Intarasong ไม่ผ่าน
27483308227พรทิภา ราบเรียบPorntipa Raberid ไม่ผ่าน
28483308228พลวุฒิ ประคัลภ์พงศ์Pollawut Prakalpong ไม่ผ่าน
29483308229พลสิทธิ์ นิยมทรัพย์Pholsitt Niyomsup ไม่ผ่าน
30483308230พัชรา เขียวมณีPatchara Kheawmnee ไม่ผ่าน
31483308231พัชรีย์ เกลี้ยงประดิษฐ์Phatcharee Kliangpradit ไม่ผ่าน
32483308232พิพัฒน์ หลีล้วนPipat Leeluan ไม่ผ่าน
33483308233มนัสพงษ์ แสนบุตรวงษ์Manatpong Sanbutvong ไม่ผ่าน
34483308234มนูญรัฐ พงษ์อัคคศิราManunrat Phongakkasira ไม่ผ่าน
35483308235ยุพิน ศรีสำราญYupin Srisamran ไม่ผ่าน
36483308236รัชนี มีครองธรรมRatchanee Meekrongtam ไม่ผ่าน
37483308237วราภรณ์ มารูปหมอกWaraporn Marubmok ไม่ผ่าน
38483308238วิทยา มิเอมWittaya Miaim ไม่ผ่าน
39483308240วุฒิชัย อินนวนWuttichai Innuan ไม่ผ่าน
40483308241ศิริพร นาครำพาSiriporn Nakrumpa ไม่ผ่าน
41483308242ศิริภัทร สุทธินัยSiriphat Suttinai ไม่ผ่าน
42483308243ศิริรัตน์ เทศสมบูรณ์Sirirut Thadsomboon ไม่ผ่าน
43483308244สมภพ บุญศรีทองSompop Bunsretong ไม่ผ่าน
44483308245สร้อยมณี เดชะSroymani Decha ไม่ผ่าน
45483308246สรัญกร สีสรรพ์Sarungon Seesun ไม่ผ่าน
46483308247สิทธิพันธ์ แก้วทองSitthipan Keawthong ไม่ผ่าน
47483308248สิริพร แซ่อึ๊งSiriporn Saeaung ไม่ผ่าน
48483308249สุขเนตร กลิ่นมาลีSooknate Klinmalee ไม่ผ่าน
49483308250สุทธิพจน์ ทรัพย์โชคธนาธรSuttipoj Supchocktanaton ไม่ผ่าน
50483308251สุรพงษ์ นิยมทรัพย์Surapong Niyomsub ไม่ผ่าน
51483308252สุรศักดิ์ สิทธิประสงค์Surasak Sitiprasong ไม่ผ่าน
52483308253สุวิชัย มูลผมSuwichai Moolplom ไม่ผ่าน
53483308254อภิรักษ์ ภูมิผิวApiruck Pomiphew ไม่ผ่าน
54483308255ณัฎฐ์ชญา วงษ์ดียิ่งNatchaya Wongdeeying ไม่ผ่าน
55483308256อัครเดช สุขชาวนาAuekradad Suksaona ไม่ผ่าน
56483308257อำพร ดอนไพรแดงAmporn Donphaidang ไม่ผ่าน
57483308258อุดมศักดิ์ ลิ้มเจริญUdomsak Limjaran ไม่ผ่าน
58483308259เอกภพ สุทธิกาโมทย์Akapop Suttikamote ไม่ผ่าน
59483308260นริศ เอี่ยมคงNaris Aemkong ไม่ผ่าน
60483308261ธีระ กลิ่นหอมTeera Klinhom ไม่ผ่าน
61483308262วัชราวลี กุมภกาญจน์Watcharawalee Kumphakan ไม่ผ่าน
62483308263วราภรณ์ ซิ้มเกษมWaraporn Simkasem ไม่ผ่าน
63483308264สุภาภรณ์ กิจสิริSupaporn Kigsiri ไม่ผ่าน
64483308265จิราทิตต์ สุขนิพิฐพงษ์Jiratit Suknipitpong ไม่ผ่าน
65483308266ภานุมาศ เพิ่มสาPanumart Permsa ไม่ผ่าน
66483308267สิงหราช ไทยลาSingharat Thaila ไม่ผ่าน
67483308269สุรเสกข์ ปฐมพรชัยศิริSurasake Phatompornchaisiri ไม่ผ่าน
68483308270กฤษณะ ชุ่มดอนไพรKritsana Chumdonpri ไม่ผ่าน
69483308271วันวิสาข์ มารูปหมอกWunwisa Marubmok ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)