สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 9.44)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1483477101กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ตฤษณากุลKanyanat Subtidsanakul ไม่ผ่าน
2483477102เกศินี พงษ์ศิริKesinee Pongsiri ไม่ผ่าน
3483477103จิตติมา มณีศรีJittima Maneesri ไม่ผ่าน
4483477104จิตลัดดา ศรีทองทิมJitladoa Sreethongtim ไม่ผ่าน
5483477105จิราวรรณ ชัยวิชิตJirawan Chivichit ไม่ผ่าน
6483477106จุรีวัลย์ โคกตรังJureewan Khoktrang ไม่ผ่าน
7483477107ชัยณรงค์ ปีบัวChainarong Peebua ไม่ผ่าน
8483477108ดวงรัตน์ ตรีขันธ์Duangrut Treekun ไม่ผ่าน
9483477109ธวัชชัย ไพรศูนย์Tawatchai Prisoon ไม่ผ่าน
10483477110นงนุช คำยิ่งยงNongnuch Khamyingyong ไม่ผ่าน
11483477111นพพล ชิ้นไพบูลย์Noppol Chinpiaboon ไม่ผ่าน
12483477112นภา เปลี่ยนแก้วNapa Plaenkaew ไม่ผ่าน
13483477114พัชรี เล็กมาบแคPatcharee Lekmabkae ไม่ผ่าน
14483477115ภาสกร มณีจันทร์Pasakorn Mamggchan ไม่ผ่าน
15483477116มานพ เกิดประดับManop Kerdpradub ไม่ผ่าน
16483477117วรรณภา นาคสิทธิ์Wannapa Naksit ไม่ผ่าน
17483477118วรรณวิษา ติเยาว์Wanwisa Tiyao ไม่ผ่าน
18483477119วรรณิศา คัมภีรภาพWannisa Khampeerapap ไม่ผ่าน
19483477120วันเพ็ญ วุฒิฐิโกWanpen Wutitiko ไม่ผ่าน
20483477121วารุณี สุริยาวงษ์Warunee Suriyawong ไม่ผ่าน
21483477122ศศิมา บุญเจริญSasima Booncaarone ไม่ผ่าน
22483477123ศิริวรรณ พุทธประเสริฐSiriwan Putthaprasert ไม่ผ่าน
23483477124สุชาดา เพ็งนาเรนทร์Suchada Pengnarent ไม่ผ่าน
24483477125กฤตภาส ไทญาณสิทธิKittapat Taiyanasit ไม่ผ่าน
25483477126สุภาพร สุวรรณSupaporn Suwan ไม่ผ่าน
26483477127หนึ่งฤทัย รูปสมNungruthai Roobsom ไม่ผ่าน
27483477128หัชญา สุวรรณดีHutchaya Suwandee ไม่ผ่าน
28483477129อนุชา เหลืองรุ่งทรัพย์Anucha Luangrungsub ไม่ผ่าน
29483477130อภิญญา เหมือนถนอมApinya Muanianuam ไม่ผ่าน
30483477131อุไรวรรณ ศรีอำนาจUraiwan Sriamnat ไม่ผ่าน
31483477132วัลลภ สามชูศรีWanlop Samchusri ไม่ผ่าน
32483477133ลลิศรา ทองพุ่มพฤกษาLalisara Thongpumpurksa ไม่ผ่าน
33483477136พรพิมล ศรีเฟื่องฟุ้งPornpimon Sreefuangfung ไม่ผ่าน
34483477137ปภาวรินท์ ขจรนามPaphawarin Kajornnam ไม่ผ่าน
35483477138ฐิดากร โสภาThidagon Sopa ไม่ผ่าน
36483477139นุจรีย์ มณฑีรรัตน์Nuchjaree Monteerarat ไม่ผ่าน
37483477140ชวลิต พรชัยเจริญChavalit Pornchaijaroen ไม่ผ่าน
38483477141สมคิด กรมขุนทดSomkid Kromkhuntod ไม่ผ่าน
39483477142อาภรณ์ ใจเย็นArporn Jaiyen ไม่ผ่าน
40483477143อุโณทัย เซี่ยงว่องAunothai Seangwong ไม่ผ่าน
41483477144บุญสวน ศิริเวชBoonsuan Siriwet ไม่ผ่าน
42483477145ธิดารัตน์ เร่งมีศรีสุขThdarat Rengmeesrisuk ไม่ผ่าน
43483477146พนม จันทร์เต็มPhanom Chantem ไม่ผ่าน
44483477147วาสนา พันธุแสนVassana Pantusan ไม่ผ่าน
45483477148มนัสชนก สะอาดแก้วManaschanok Saadkaew ไม่ผ่าน
46483477149นิตยา รอดยูรNittaya Roodyoung ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)