สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 9.1.2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1485437301จิรบุญ สังข์ทองJirabun Sangthong ไม่ผ่าน
2485437302จิราภรณ์ แซ่ฮู่Jirapron Seahu ไม่ผ่าน
3485437303จุฑามาศ เกาะเต้นJutamas Kohthen ไม่ผ่าน
4485437304ดวงเดือน ปถวีDuandeun Patave ไม่ผ่าน
5485437305ถนอม ไชยมณีลังการ์Thanom Chaimaneelungkar ไม่ผ่าน
6485437306ทองใบ วิเศษสุวรรณThongbai Wisessuwan ไม่ผ่าน
7485437307ธนัทพร เหล่าสกุลThanatporn Lawsakul ไม่ผ่าน
8485437308บุศราพร แสนกล้าBudsaraporn Saenkla ไม่ผ่าน
9485437309ภัคจุฬาลักษณ์ ปึกขาวPukjuraluck Pukkhao ไม่ผ่าน
10485437310วนิดา เหลี่ยมศรีจันทร์Wanida Liamsrichan ไม่ผ่าน
11485437311วริศรา พยุงกิจWarisara Phayungkij ไม่ผ่าน
12485437312วิสุตา คงแคล้วWisuta Kongkalw ไม่ผ่าน
13485437313ศิริพร วัดเล็กSiriporn Watlek ไม่ผ่าน
14485437314ศิริวรรณ จันทร์อินทร์Siriwan Janin ไม่ผ่าน
15485437315สมจิต เจริญยิ่งSomjit Charoenying ไม่ผ่าน
16485437316สำเภา วงษ์ประยูรSampao Vongprayoon ไม่ผ่าน
17485437317สุกรรณิกา ลอยกลางSukannika Loyklang ไม่ผ่าน
18485437318สุพจน์ จันทร์เจิมพักตร์Supod Janjameprok ไม่ผ่าน
19485437319เสาวรภย์ อำนาSaovarop Amna ไม่ผ่าน
20485437320อโณทัย วงศ์ถาวรAnothai Wongthaworn ไม่ผ่าน
21485437321อุดมลักษณ์ เงินสมบัติUdomluk Ngernsombat ไม่ผ่าน
22485437322สุรีรัตน์ เที่ยงฟักSureerat Thiangfak ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)