สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 9.21)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1485274101กิติศักดิ์ ยงพิศาลภพKitisak Yongpisanpop ไม่ผ่าน
2485274102จเร บุญเกตุJarae Boonyakete ไม่ผ่าน
3485274103จำลอง คำหวานJumlong Kumwarn ไม่ผ่าน
4485274104จีระศักดิ์ พงษ์วิทยภานุJeerasak Pongwittayapanu ไม่ผ่าน
5485274105เจษฎา คณาวงษ์Jadsada Kanawong ไม่ผ่าน
6485274106ชัชวาลย์ เหลืองมาตรฐานChuchawal Luengmattatan ไม่ผ่าน
7485274107ชัยคิด มุมธุรีChaikid Mumthuree ไม่ผ่าน
8485274108ชัยพร เกียรติโอภาสChaiyaporn Kiatopas ไม่ผ่าน
9485274109ชาติชาย โคตะมีChatchai Kotame ไม่ผ่าน
10485274110ชิติพัทธ์ ยงพฤกษาChitiphat Yongprisa ไม่ผ่าน
11485274111ดีลักษณ์ สงแก้Deeluxe Songkae ไม่ผ่าน
12485274112ทรงพล วาสนกมลSongphon Wasanakamon ไม่ผ่าน
13485274113ทรรศนะ ชมภูนิชTassana Chompoonich ไม่ผ่าน
14485274114ทศพล อยู่ผาสุขThodsaphon Vhuphasuk ไม่ผ่าน
15485274115เทียมศิริ แท่งฉาวThaemsiri Thaengchao ไม่ผ่าน
16485274116ธนภัทร เสาวรสThanaputt Saovaros ไม่ผ่าน
17485274117นิพนธ์ คุณเศวตกุลNiphon Khunsawepkul ไม่ผ่าน
18485274118นิรดา ภูมรินทร์Nirada Poommarin ไม่ผ่าน
19485274119ปรัชญา กวาวสนั่นPradya Gaosanan ไม่ผ่าน
20485274120เผดิม ลอยขวัญPhadoem Loykwan ไม่ผ่าน
21485274121พิทยา อังศุโรจน์กุลPittaya Aungsuroadkul ไม่ผ่าน
22485274122พิมุข เหลืองมาตรฐานPimook Luengmattatan ไม่ผ่าน
23485274123ภัครพงศ์ ฉ่ำชื่นวงษ์Phakarapong Chamchanwong ไม่ผ่าน
24485274124มนัส สิทธิชัยManas Sittichai ไม่ผ่าน
25485274125วสันต์ สำราญรื่นWasan Sumranruen ไม่ผ่าน
26485274126วินัย ชลนฤมลWinai Chonnarumon ไม่ผ่าน
27485274127วิษณุ พันโกฏิWissanu Phangot ไม่ผ่าน
28485274128ศุภสิทธิ์ ศรีปลั่งSuppasit Sripoung ไม่ผ่าน
29485274129สนิท รังผึ้งSanit Rangpung ไม่ผ่าน
30485274130สมชาย สังข์ศรSomchai Sungsorn ไม่ผ่าน
31485274132สหรัฐ สำเภาเงินSaharut Sumpowngern ไม่ผ่าน
32485274133สัญชัย แช่มชูงามSanchai Chamchoongam ไม่ผ่าน
33485274134เขมณัฏฐ์ ภูมิวัฒน์ดิลกลาภKhamanat Phumvatdiloukrab ไม่ผ่าน
34485274135สุเทพ อ่วมน้อยSuthep Oumnoi ไม่ผ่าน
35485274136สุวัฒน์ ชาวรัตน์Suwut Charat ไม่ผ่าน
36485274137สุวัฒน์ ชาวสวนเจริญSuwat Chawsouncharoen ไม่ผ่าน
37485274138อดิศักดิ์ รัตนมุงAdisak Ruttanamung ไม่ผ่าน
38485274139อนุชา เพ็ชรน้อยAnucha Pechrnoy ไม่ผ่าน
39485274140อนุชา อุกฤษAnucha Ukit ไม่ผ่าน
40485274141อนุสรณ์ กลิ่นจันทร์Anusorn Klinjanth ไม่ผ่าน
41485274142อังกาศ สิงห์พิทักษ์Angkat Singpituk ไม่ผ่าน
42485274143อุทิศ ปฐมสกุลไทยUhit Phthomsakulthai ไม่ผ่าน
43485274144วีรศักดิ์ วัฒนะพานิชWeerasak Watanaparnich ไม่ผ่าน
44485274145ชานนท์ ยิ้มกริ่มChanon Yimgrim ไม่ผ่าน
45485274146พีระเดช พุ่มเลิศPeradas Pumread ไม่ผ่าน
46485274147คมสัน ขันทีท้าวKhamsan Khnteetow ไม่ผ่าน
47485274148ณัฐกาญจน์ โพธิ์พันศรีNatthakan Pophansei ไม่ผ่าน
48485274149พิศิษฐ์ เจริญสุขPisit Jhareamsuk ไม่ผ่าน
49485274150สุพัฒน์ กานต์สิทธิโชคSupat Kansitichok ไม่ผ่าน
50485274151ชำนาญ สนธิChamnarn Sonthi ไม่ผ่าน
51485274152อาสนะ สนธิArssana Sonti ไม่ผ่าน
52485274153ณรงค์ โสภาNarong Sopra ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)