สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 9.30)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1485437102จริยาวรรณ หาญพิทักษ์ผลJariyawan Hanpitankphol ไม่ผ่าน
2485437103จันทร์เพ็ญ แผ้ววัตChanpen Phaewwat ไม่ผ่าน
3485437104ฐริณดา สุขาภิรมย์Tarinda Sukhapirom ไม่ผ่าน
4485437105ชาณีย์ มนทารักCharnee Montaruck ไม่ผ่าน
5485437106ญาณิศา สุปติYanisa Supati ไม่ผ่าน
6485437107ฐิติพร พันธ์เทศTitiporn Pantas ไม่ผ่าน
7485437108ณัฐพร เยาวมาลย์Nattaporn Yaowamarn ไม่ผ่าน
8485437109ดลนภา โชติประวิทย์Donnapa Chotparwit ไม่ผ่าน
9485437110ดวงฤดี ทองขาวDuangrudee Tongkao ไม่ผ่าน
10485437111ดวงสุดา รุ่งเรืองผาตินันท์Duangsuda Rungrangpatinan ไม่ผ่าน
11485437112ดุจดาว โสภาวงษ์Dujdaown Sopawong ไม่ผ่าน
12485437113ทิพวรรณ นิจไพบูลกิจTippawan Nitpaikit ไม่ผ่าน
13485437114ทิวาพร อภิรักษ์ขจรเดชTiwaporn Apirakajohndecn ไม่ผ่าน
14485437115ธนภรณ์ อินาวังTanaporn Enawoung ไม่ผ่าน
15485437116นริสรา คำดีNarissara Komdee ไม่ผ่าน
16485437117นวลละออ จีนสงวนNuanlaor Jeensaung ไม่ผ่าน
17485437118นันท์นภัส บุญช่วยNannaphats Boonchuay ไม่ผ่าน
18485437119นันทภัทร บุญน้อยNantapat Boonnoi ไม่ผ่าน
19485437120นิดา สะตะNida Sata ไม่ผ่าน
20485437121นิรมล อยู่คำNiramon Ucum ไม่ผ่าน
21485437122นุชจรี ชื่นชมNuchjaree Chuenchom ไม่ผ่าน
22485437123บังอร บุญช่วยรักษาBangon Boonchuyraksa ไม่ผ่าน
23485437124บุญเรือน สุขผินBoonruan Sukphin ไม่ผ่าน
24485437125ประภาพร พาวงค์Prapaporn Pawong ไม่ผ่าน
25485437126ปรียา แตงจุ้ยPreeya Tangjouy ไม่ผ่าน
26485437127พนอจิตร์ นาราภิรมย์Panorjit Narapirom ไม่ผ่าน
27485437128พรเพ็ญ แสนแก้วPornpen Saenkaew ไม่ผ่าน
28485437129พิม รื่นนุสานPim Runnoosan ไม่ผ่าน
29485437130สรัณภัสร์ เอกสกุลพันธ์Saranphat Aksakulphant ไม่ผ่าน
30485437131เพ็ญฤดี เอียงประยูรPenrudee Eangprayoon ไม่ผ่าน
31485437132มรกต ประพันธ์วิทยาMorakot Praphanwittaya ไม่ผ่าน
32485437133มัสลิน ผิวผ่องMatslin Prewpong ไม่ผ่าน
33485437134เยาวธิดา ลือฤทธิ์Yaowatida Luerit ไม่ผ่าน
34485437135รัชฎาภรณ์ เหี่ยงมณีRatchadaporn Hiangmanee ไม่ผ่าน
35485437136รัชดาภรณ์ เหล็กกล้าRachadaporn Lekkla ไม่ผ่าน
36485437137รัชติกาญจน์ หมื่นแก้วRadtikan Muenkhaew ไม่ผ่าน
37485437138ลัดดาวรรณ์ รุ่งเรืองLaddawan Rungrang ไม่ผ่าน
38485437139วงศกร เชียงกาWongsakorn Chiangka ไม่ผ่าน
39485437140วรรณพร อุดมมาลีWannaporn Udommalee ไม่ผ่าน
40485437141วันเพ็ญ สร้อยทองWanpen Sroythong ไม่ผ่าน
41485437142วาสนา กาฬภักดีWasana Kalapakdee ไม่ผ่าน
42485437143วาสนา คำลาVassana Kamla ไม่ผ่าน
43485437144วิจิตรา เรณูแย้มWijitra Ranuyam ไม่ผ่าน
44485437145วิมลนิตย์ โสดามรรคWimonnit Sodamark ไม่ผ่าน
45485437146วิราวัลย์ เปาปราโมทย์Wirawun Paopramote ไม่ผ่าน
46485437147วีรวรรณ เหนือแสนWerawan Heansaen ไม่ผ่าน
47485437148ศรัญญา หิรัญญการSaranya Hiranyakrean ไม่ผ่าน
48485437149ศริญญา เหล่าสิมSalinya Laosim ไม่ผ่าน
49485437150ศันสนีย์ ชัยศักดานุกูลSunsanee Chaisakdanukool ไม่ผ่าน
50485437151ศิรินท์ยา ผาสุขดีSirinya Phasukdee ไม่ผ่าน
51485437153สริญญา กัลยะเวทย์Sarinya Kunyavet ไม่ผ่าน
52485437154สุภาพร ทองดอนจุยSupaporn Thongdonjuy ไม่ผ่าน
53485437155สุภาพร บุญยกSupapon Boonyok ไม่ผ่าน
54485437156สุภาภรณ์ นาเครือSupaporn Nakrua ไม่ผ่าน
55485437157อมรรัตน์ สุนทรวิภาตAmornrut Soontonwipart ไม่ผ่าน
56485437158อัจฉราภรณ์ แตงพลับOatcharaphon Taengplub ไม่ผ่าน
57485437159อารีรัตน์ แซ่เล้าAreerat Saelao ไม่ผ่าน
58485437160อารีรัตน์ น้ำทิพย์Areerat Numtip ไม่ผ่าน
59485437161เอื้อมพร มิตรนิโยดมAuampron Mitniyodom ไม่ผ่าน
60485437162อ้อยทิพย์ งามขำOoythip Ngamkham ไม่ผ่าน
61485437163ณัฐชมา แย้มเกตุNatchamar Yamgad ไม่ผ่าน
62485437164ดารณี รัชดาทิตย์Daranee Ratchadatit ไม่ผ่าน
63485437166สุธารัตน์ แซ่ก๊วยSutarat Saekuay ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)