สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ CA51/4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1511307401Bai Yue ไม่ผ่าน
2511307402Bai Ying ไม่ผ่าน
3511307403Chen Hanxiao ไม่ผ่าน
4511307404Chen Suzhen ไม่ผ่าน
5511307405Chen Hong ไม่ผ่าน
6511307406Chen Liying ไม่ผ่าน
7511307407He Xi ไม่ผ่าน
8511307408Huang Chaolun ไม่ผ่าน
9511307409Huang Liping ไม่ผ่าน
10511307410Huang Zizhen ไม่ผ่าน
11511307411Jiang Fangfang ไม่ผ่าน
12511307412Li Simei ไม่ผ่าน
13511307413Li Hongyan ไม่ผ่าน
14511307414Li Hui ไม่ผ่าน
15511307415Liang Yanqiong ไม่ผ่าน
16511307416Ling Qiyan ไม่ผ่าน
17511307417Long Yuanyuan ไม่ผ่าน
18511307418Meng Jingui ไม่ผ่าน
19511307419Mo Longmei ไม่ผ่าน
20511307420Nong Qiumei ไม่ผ่าน
21511307421Ou Xiaoli ไม่ผ่าน
22511307422Qin Huizhen ไม่ผ่าน
23511307423Tan Xiaofang ไม่ผ่าน
24511307424Wang Longmei ไม่ผ่าน
25511307425Xiao Sa ไม่ผ่าน
26511307426Yang Junwen ไม่ผ่าน
27511307427Yang Yan ไม่ผ่าน
28511307428Yang Yan ไม่ผ่าน
29511307429Yang Yumei ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)