สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ EX-MBA13)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1619500104กิตติพงษ์ ตั้งธนะวัฒน์Kittipong Tungtanawat ไม่ผ่าน
2619500201กิตติศักดิ์ อนันต์มณีศรีKittisak Ananmaneesri ไม่ผ่าน
3619500202จุฑามาศ รัชตโยธินJutamas Ratchatayothin ไม่ผ่าน
4619500203ชนิกานต์ ตำนานจิตร์Chanikan Tumnanjit ไม่ผ่าน
5619500204โชติกุล ชูศิลป์กุล ไม่ผ่าน
6619500205ณัฐพร สุวรรณประทีปNattaporn Suwanprateep ไม่ผ่าน
7619500206นันทวัน แก้วปานNantawan Kaewpan ไม่ผ่าน
8619500207ภูวิชญ์ เครือเทพPoowit Khruathep ไม่ผ่าน
9619500208ยุทธนา ประเสริฐโสภา ไม่ผ่าน
10619500209วาสนา พันธ์ศรีWassana Punsri ไม่ผ่าน
11619500210สาวิตรี ธรรมประกฤติSawitree Thamprakit ไม่ผ่าน
12619500211สุปัญญา ศิริรัศมีSupanya Sirirussamee ไม่ผ่าน
13619500212อิสยา จงตั้งสัจกุลIsaya Jongtangsatjakul ไม่ผ่าน
14619500213กมลพร โรจน์รุ่งศศิธรKamonporn Rotrungsasithon ไม่ผ่าน
15619500214สุกัญญา ปุจฉาการSukanya Putchakarn ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)