สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ Ex-MBA.8)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1569500201ขวัญดาว เกตุมณีKhandao Ketmanee ไม่ผ่าน
2569500202จันทิมา คำพลJantima Khampol ไม่ผ่าน
3569500203ชุติมณฑน์ ศรีชูทอง ไม่ผ่าน
4569500204ดารารัตน์ น้อมนำทรัพย์Dararat Nomnumsub ไม่ผ่าน
5569500205เตือนใจ ศิริพิรุณ ไม่ผ่าน
6569500206ทิตนัน รวิอาภา ไม่ผ่าน
7569500207นิลุบล บุญพันธ์Nilubon Boonpan ไม่ผ่าน
8569500208เบ็ญจมาส คำไพเราะBenjamat Campairoh ไม่ผ่าน
9569500209พันธ์วิรา ชูสกุลPanwira Choosakul ไม่ผ่าน
10569500210พิเชษฐ์ ภู่ดำรงค์Mrpichet Phoodumrong ไม่ผ่าน
11569500211วุฒิพงศ์ รักกิจWuttipong Rakkit ไม่ผ่าน
12569500212สุขวสา เอี่ยมพันธ์Sukwasa Ieampan ไม่ผ่าน
13569500213สุนิสา ศรีประถมSunisa Sriprathom ไม่ผ่าน
14569500214สุภัค อาชวสุนทรากุลSupak Achavasuntrakul ไม่ผ่าน
15569500215สุรีมาศ ประสารศรีSureemad Prasansri ไม่ผ่าน
16569500216ศดิศ สัตยพันธ์Sadid Sattayapan ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)