สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ MBA13)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1599500101กฤตนัน สายสวาท ไม่ผ่าน
2599500102เจนณรงค์ ณ นครJanarong Nanakorn ไม่ผ่าน
3599500103มัลลิกา ธงจันทร์Mullika Thongchan ไม่ผ่าน
4599500104สิทธิชัย จรัสพรแสงทอง ไม่ผ่าน
5599500105อภิญญา จงเพิ่มวัฒนผลApinya Jongpermwattanaphol ไม่ผ่าน
6599500106PEIJUN HANPeijun Han ไม่ผ่าน
7599500107RUI LUORui Luo ไม่ผ่าน
8599500108YANAN WANGYanan Wang ไม่ผ่าน
9599500109ชัยรัตน์ จิตตสินนวาChairat Jittasinoawa ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)